تحقيقات ميداني حوضه‌هاي آبي كشور براي بررسي سيل انجام مي شود

اهواز - ايرنا - رييس پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي گفت:سه تحقيق ميداني همزمان در حوضه‌هاي آبي شمال و جنوب، براي بررسي علمي جاري شدن سيلاب‌هاي اخير در كشور، توسط اين پژوهشگاه انجام مي‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي و علوم جوي، بهروز ابطحي افزود: به دنبال بارندگي‌هاي اخير ‏در نواحي شمالي و جنوبي كشور و افزايش دبي رودخانه‌هاي منتهي به درياي خزر، خليج‌فارس و درياي عمان، اين پژوهشگاه در قالب سه گروه كارشناسي متشكل از متخصصان حوزه علوم دريايي و جوي، ‏تحقيقات ميداني چندجانبه در نواحي مصبي و دريايي در سه منطقه خليج گرگان، بوشهر و خرمشهر كارهاي تحقيقاتي انجام مي‌دهد. ‏
وي درباره تحقيقات ميداني در خليج گرگان بيان كرد:در اين تحقيقات ميداني كه به‌منظور بررسي آثار سيلاب ‏و همچنين تصويربرداري و مشاهده تغييرات مورفولوژيك ايجاد شده در نواحي مصبي و ساحل كشور انجام مي‌شود، گروه‌هاي تحقيقاتي مراكز پژوهشي پژوهشگاه در شمال كشور در 20 و 22 فروردين 98 در خليج گرگان در مصب گرگان رود ‏اندازه‌گيري پارامترهاي فيزيك، شيمي، زمين‌شناسي، زيست‌شناسي و ميكروبيولوژي منطقه را انجام مي‌دهند.‏
رييس پژوهشگاه اقيانوس‌شناسي درباره تحقيقات ميداني در نواحي جنوبي كشور نيز گفت: در منطقه بوشهر گروه متخصصان مركز ‏تحقيقاتي خليج‌فارس پژوهشگاه به‌منظور مطالعه پلوم (زبانه گِل آلودگي) و دبي آب ورودي از مصب به دريا و مدل‌سازي‌هاي لازم پس از ‏سيلاب اخير كشور در مصب مُند، اندازه‌گيري‌هاي مختلف هيدرولوژي و هيدرو بيولوژي را در حوزه‌هاي زيست‌شناسي، ‏فيزيك، زمين‌شناسي و شيمي انجام خواهند داد.‏
ابطحي در ادامه به سومين تحقيقات ميداني با مشاركت دانشگاه خرمشهر اشاره كرد و گفت: گروه مشترك تحقيقاتي ‏پژوهشگاه و دانشگاه خرمشهر از مركز بوشهر در حال برنامه‌ريزي به‌منظور انجام نمونه‌برداري از منطقه اروندرود هستند.‏
وي هدف از انجام اين تحقيقات ميداني در حوزه‌هاي زيست‌شناسي، زمين‌شناسي، شيمي دريا، هواشناسي دريا و ‏پارامترهاي مرتبط را مطالعه اندازه‌گيري ميزان دبي اروندرود به خليج‌فارس به‌ويژه پس از سيلاب خوزستان بيان كرد.
در پي وقوع بارش‌هاي سنگين و كم‌سابقه از ابتداي سال در استان‌هاي شمالي، غربي و جنوب ‏غربي ‏كشور و به دنبال آن جاري شدن سيلاب در اين مناطق، خسارات جاني و مالي فراواني وارد شده است و در اين ميان، استان هاي گلستان، خوزستان، لرستان و فارس، بيشترين آسيب‌ها را متحمل شده‌اند.
9887/ 6037