تحقق شعار سال نيازمند فهم مشترك - محمدرضا يوسف نژاد*

سمنان- ايرنا- تحقق شعار سال و رونق توليد با وجود رويكردهاي گستاخانه استكبار جهاني عليه ملت ايران با عزم ملي ، فهم و ادبيات مشترك از ظرفيت هاي صنعتي، معدني و تجاري كشور حاصل مي شود.

فشارهاي اقتصادي استكبار جهاني عليه ملت ايران مربوط به چند سال گذشته نيست بلكه آمريكا با اعمال تحريم ها در 40 سال گذشته درصدد به چالش كشاندن اين نظام مقدس است.
هجمه هاي آمريكا عليه نظام جمهوري اسلامي چند بُعدي است و اين كشور با اتخاذ برنامه هاي هماهنگ و همكاري چند كشورهم پيمانش تهاجم هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را عليه ملت ايران در چهار دهه اخير آغاز كرده است.
اگرچه موفقيت هاي فراواني در دوران تحريم ها با عزم و اراده ملي نصيب كشورمان شد اما سردرگمي جمعي و نبود رويكردي هماهنگ براي مقابله با تحريم ها زمينه ساز چالش هاي مختلف در كشور خواهد بود.
در چند سال گذشته به صورت نظري و پژوهشي به اقتصاد مقاومتي و اهميت درون زا كردن اقتصاد كشور توجه شد اما براي سال 98 براساس رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب براي رونق توليد بايد گام هاي عملي برداشت.
اگر كشوري داراي ذخاير طبيعي و معدني سرشاري نباشد به يقين تحريم چالش معضلي براي آن خواهد بود اما ايران اسلامي با ظرفيت هاي مهم اقتصادي و منابع سرشار ظرفيت هاي مهمي براي خودكفايي و عبور از تحريم دارد.
رونق توليد و توجه به اقتصاد مقاومتي به هيچ عنوان سردرگمي به همراه ندارد و مي توان باتوجه به اصول علمي در اين بخش اقدام كرد.
بايد پذيرفت براي تحقق شعار سال آحاد مردم بايد نقش پذير باشند و تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش هاي اقتصادي در ميان مدت صنعت و توليد ايران را در برابر هجمه هاي استكبار جهاني بيمه مي كند.
بازي هاي پوچ سياسي و اختلاف هاي جناحي كه كشور با تحريم هاي همه جانبه استكبار جهاني مواجه است نه تنها ملت ايران را در مسير تحقق شعار سال هدايت نمي كند بلكه در بعضي موارد كشور به عقبگرد تاريخي در بخش اقتصادي و اجتماعي هدايت مي شود.
اولويت اصلي دولت و فعالان اقتصادي براي سال 98 در كنار توجه به شعار سال، رونق كسب وكار است كه با تحقق اين آرمان در آينده نزديك اشتغال پايدار و رونق توليد نصيب كشور خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در 10 سال گذشته در انتخاب شعار سال به رويكردهاي مهم بخش اقتصاد توجه داشتند كه اگر اين ديدگاه و منويات ارزشمند به معني واقعي اجرا شود، ايران اسلامي از بسياري از رويكردهاي خصمانه استكبار جهاني در امان مي ماند.
تحقق شعار سال تنها وظيفه دولتمردان و مسئولان ارشد نظام نيست بلكه تمامي اقشار مردم و كاركنان دولت در هر جايگاهي كه قرار دارند مي توانند براي تحقق اين مهم گام بردارند.
فرصت سوزي و بي تفاوتي نسبت به شعار سال مي تواند به رخنه فرهنگي و تشديد فشارهاي اقتصادي بيانجامد و بايد همه ايرانيان با فهم مشترك به تحقق اين آرمان متعهد باشند.
ملت ايران همواره در شرايط سخت اقتصادي و در محدوديت ها به موفقيت هاي علمي و اقتصادي بزرگي دست يافتند و اينبارهم با توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و با اتخاذ برنامه ريزي مي توان در مسير اصولي براي تحق شعار سال گام برداشت.
7339/7408