9.7 ميليارد مترمكعب سيلاب وارد خوزستان شده است

اهواز - ايرنا - مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به ورود 9.7 ميليارد مترمكعب آب به سدهاي خوزستان در 20 روز گذشته، گفت: خروجي سدهاي خوزستان براي كم شدن فشار به مناطق پايين دست رودخانه ها و ايجاد فرصت ترميم نقاط آسيب پذير كاهش يافته است.

داريوش بهارلويي روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: در 20 روز گذشته حدود 9.7 ميليارد مترمكعب آب وارد سدها و حوضه ها و رودخانه هاي استان شده، اين در حاليست كه كل آورد سال آب گذشته به سدهاي خوزستان 13 ميليارد مترمكعب بوده است.
وي با بيان اينكه اين آورد نسبت به سال هاي آبي مشابه بسيار بزرگ است، اولويت در مديريت منابع آبي را نجات جان مردم دانست و افزود: كنترل و نگهداري آب ورودي به سدها در يك مدت زمان كوتاه بسيار مشكل است، اگرچه در اين مدت تمام سيلاب هاي سنگين خوزستان تعديل شد، ولي سدهاي استان پر از آب شده كه افزايش خروجي را ضروري كرده است.
بهارلويي با اشاره به پيش بيني هواشناسي مبني بر ادامه بارندگي ها تا ارديبهشت، اضافه كرد: براي ايجاد ظرفيت در سدها و پيشگيري از برابر شدن ورودي و خروجي سدها، ناچار به افزايش خروجي آنها بوده ايم.
وي سيلاب اخير خوزستان را بي سابقه بيان كرد و افزود:در بعضي مواقع آب ورودي به خوزستان از حوضه هاي مختلف، تا بيش از20 هزار مترمكعب در ثانيه افزايش يافته بود كه اگر سدها نبودند و اگر ظرفيت سازي صورت نگرفته بود اين آب با رسوبات سهمگيني كه با خود مي آورد، استان را به طور كامل درگير مي كرد و خسارات عديده جاني و مالي برجاي مي گذاشت، اما خوشبختانه 70 تا 80 درصد اين سيلاب ها تعديل شد و اجازه نداديم يك سيل خانمان برانداز شديد و ناگهاني تمام استان را بگيرد.
به گفته وي ميزان ورودي به سدها به ويژه در حوضه كرخه را امسال مي توان يك شاخص ناميد كه در بيش از 50 سال آمار ثبت شده، چنين آماري ناشي از فعال شدن همزمان تمام حوضه ها و رودخانه ها بوده در خوزستان، تجربه نشده است.
بهارلويي با اشاره به فعال شدن حوضه همه رودخانه هاي خوزستان به صورت همزمان، افزود: مقايسه سيلاب هاي امسال با آورد سال هاي گذشته نشان مي دهد، چه سيلاب عظيمي از پنج استان همچوار وارد خوزستان شده، البته با توجه به اينكه خوزستان در انتهاي رودخانه ها قرار دارد، ميان سيل خوزستان و استان هاي ديگر تفاوت هايي وجود دارد كه كار را بسيار مشكل تر و پيچيده تر از ساير مناطق كشور كرده است.
وي سيل را يك امر «طبيعي» توصيف كرد و گفت: وجود سد تنها به معني جلوگيري كامل از سيل نيست، اگر چه سدهاي خوزستان وظيفه خود را تاكنون به نحو احسن انجام دادند.
بهارلويي ادامه داد: سدهاي خوزستان به لحاظ پايداري هيچ مشكلي ندارند و شايعاتي كه در فضاي مجازي منتشر مي شود، واقعيت ندارد؛ سدها در حال انجام وظيفه خود هستند و سعي دارند پيك سيلاب هايي كه ممكن است دوباره رخ دهد را كنترل كنند، همچنين جريان آب را به حالت منظم درآورند و از نوسانات شديد آب در منطقه و ايجاد موج كه مي تواند مناطق بيشتري را مورد هجوم سيل قرار دهد جلوگيري كنند.

** فرصتي براي تجديد قوا
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان درباره كاهش خروجي سدها نيز توضيح داد: با توجه به اينكه فشار آب به ويژه در پايين دست كرخه و اهواز و مناطقي از دز فزاينده است، با توجه به پيش بيني ورودي، سعي شده تا جايي كه از نظر خطر پذيري امكان دارد، خروجي سدها را تعديل كنيم، تا از فشار به مناطق مختلف كم شود، در عين حال گروه هاي فعال و ستادهاي معين فرصت داشته باشند برخي مناطق آسيب پذير را ترميم، و مديريت بهتري روي عبور آب سيل در مناطق پايين دست داشته باشند.
وي ادامه داد:شوراي مشورتي مديريت به هم پيوسته منابع آب از روز اول وقوع سيلاب در سازمان آب و برق خوزستان تشكيل شده كه شرايط را به طور مستمر رصد و روزانه بهترين تصميم اتخاذ مي شود كه ميزان خروجي سدها نيز در اين شورا تصميم گيري مي شود.
بهارلويي تعيين ميزان خروجي سدها را منوط به پيش بيني بارش و رواناب دانست و گفت: با توجه به اينكه پيش بيني هواشناسي كاهش بارندگي را براي هفته آينده نشان مي دهد، بايد از اين فرصت استفاده كرده و مقداري از فشاري كه به پايين دست كرخه و شهرستان اهواز وارد مي شود، را كم مي كرديم بر اين اساس خروجي سد كرخه با خطرپذيري محتمل كاهش يافته است.
وي اظهار اميدواري كرد: با كاهش بارندگي ها فرصتي براي تسكين سيلاب ها و جلوگيري از افزايش خروجي به دست آيد.
به گفته وي پس از بررسي شرايط و ميزان بارش ها براي تغيير مجدد در خروجي سدها تصميم گيري مي شود.

** احتمال آبگرفتگي مناطق جديد
بهارلويي ادامه داد:با توجه به پخش سيل، مجدد ممكن است مناطقي مورد هجوم آب قرار گيرند؛ همكاران ما بر اساس نقشه ها و جريان آب و مدل ها شرايط را رصد مي كنند و در هر منطقه اي احتمال خطر باشد، به سرعت به ستاد مديريت بحران اعلام مي كنند كه فرصت تخليه وجود داشته باشد.
وي افزود: با توجه به فعاليت عمراني متعدد در خوزستان اعم از احداث جاده، كانال، زمين كشاورزي و سكونتگاه ها، وقتي رودخانه از شرايط طبيعي خود خارج مي شود، بخشي از رفتار رودخانه قابل تشخيص نخواهد بود و نمي توان دقيق گفت كه پخش سيلاب به چه شكلي است.
بهارلويي آبگرفتگي برخي نقاط حاشيه اي شهر اهواز از سيلاب هاي كرخه و دز را يك اتفاق نادر بيان كرد كه از زمان ساخت سدها تاكنون رخ نداده است.
وي درباره آبگرفتگي 2 نقطه شهر اهواز بيان كرد: بخشي از پخش شدگي مربوط به رودخانه كرخه بود كه از طريق كانال چمران بر اطراف محله كيانشهر اهواز تاثير گذاشت و بخشي از اين آبگرفتگي نيز در شمال غرب اهواز (مزارع نيشكر دهخدا) مربوط به رودخانه دز است؛ البته پس از پخش شدگي آب، تشخيص منشا آن كمي دشوار مي شود.
بهارلويي خاطرنشان كرد: در اهواز طرح هاي ضربتي در چند جبهه در حال كار است تا با ايجاد دايك محافظتي آب را از يك مجرا انتقال و آن را كنترل كنند و به اين ترتيب كمترين تهديد براي مناطق مسكوني از جمله اهواز ايجاد شود.
وي با اشاره به افزايش جريان رودخانه هاي كارون و دز در روزهاي گذشته، افزود: جريان رودخانه كارون در حال تثبيت است و از روز دوشنبه 19 فروردين، رشد فزاينده آب در اين رودخانه نداشتيم، همچنين تلاش براي تثبيت شرايط و اجراي طرح هاي مهندسي رودخانه ادامه دارد.
بهارلويي ادامه داد: در 48 ساعت گذشته خروجي سدهاي گتوند و دز كاهش يافته، تا از فشار در پايين دست كاسته شود و حجم و جريان آبي كه انباشته شده تخليه شود يا سطح آب در منطقه اندكي پايين آيد.

** شايعه ممنوع! سدها هيچ مشكلي ندارند
مدير دفتر برنامه ريزي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان همچنين با اشاره به شايعاتي كه در روزهاي اخير درباره شكستن سدها در فضاي مجازي منتشر شده، به شهروندان توصيه كرد: به شايعات توجه نكنند، زيرا شايعاتي كه از عملكرد و پايداري سدها منتشر مي شود واقعيت ندارد، مصاحبه هاي مختلفي كه با شخصيت هاي جعلي و يا غيرمطلع پخش مي شود، ساختگي است.
وي تاكيد كرد: همه سدها داراي سيستم نظارت و پايش هستند و به هيچ وجه مشكل پايداري ندارند.
بهارلويي افزود: شهروندان پيش از هر اقدامي به اطلاعيه هاي مديريت بحران يا مراكز رسمي توجه كنند و تنها به انتشار يك پيام در فضاي مجازي يا پيام هايي كه بين خودشان رد و بدل مي شود توجه نكنند.
وي از انتشاردهندگان شايعات نيز خواست «نمك به زخم مردم نپاشند» و در اين شرايط با پيام هاي دروغ براي مردم ترس و نگراني ايجاد مي كنند.

** كاهش خروجي سدها
در ساعت 14 روز سه شنبه 20 فروردين ورودي سد كرخه 2 هزار و 19 و خروجي آن يك هزار و 805مترمكعب درثانيه است، حجم اين سد نيز 6 ميليارد مترمكعب است.
حجم ذخيره سد دز نيز 2.4 ميليارد مترمكعب، ورودي و خروجي به اين سد برابر و يك هزار و 738 مترمكعب درثانيه است.
ذخيره در سد گتوند عليا (كارون) 4.2 ميليارد مترمكعب، ورودي اين سد يك هزار و 168 و خروجي 904 مترمكعب درثانيه است.
در سد مارون نيز در اين روز يك ميليارد مترمكعب ذخيره وجود دارد؛ ورودي به آن 264 و خروجي 200مترمكعب درثانيه است.
همچنين دبي كارون در اهواز در ساعت 14 روز سه شنبه سه هزار و 246 و در ملاثاني سه هزار و 289 مترمكعب درثانيه است.
دبي خروجي سد كرخه كه صبح روز 12 فروردين 956 متر مكعب برثانيه بود، با افزايش تدريجي، در 17 فروردين به 2 هزار و 500 مترمكعب درثانيه رسيد و پس از آن تا روي 2 هزار و 400 مترمكعب درثانيه ثابت مانده بود كه از دوشنبه شب به يك هزار و 800 مترمكعب درثانيه كاهش يافت.
در پي طغيان رودخانه هاي دز، كرخه و كارون، تاكنون دستور تخليه هفت شهر و بيش از 180 روستاي خوزستان صادر شده است. به گفته وزير كشور 400 هزار نفر در خوزستان در معرض سيلاب هستند.
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هم اكنون مسير ارتباطي بيش از 120 روستاي خوزستان مسدود است.
از بامداد يكشنبه جاري شدن سيلاب در غرب و شمال غرب شهر اهواز نگراني هايي را بوجود آورده است. اطراف منطقه كيانشهر (غرب) و نيشكر دهخدا (شمال غرب) دچار آبگرفتگي شده و از دوشنبه شب نيز منطقه عين 2 اهواز با مشكلاتي ناشي از نفوذ آب روبه رو بوده است.
9754/ 6037
نادره وائلي زاده