رھبر شيعيان پاكستان برمبارزه باتوطئه ھاي صھيونيستي تاكيد كرد

اسلام آباد-ايرنا-علامه 'ˈراجا ناصر عباس جعفري' دبيركل حزب سياسي- مذهبي مجلس وحدت مسلمين پاكستان (MWM) وابسته به شيعيان اين كشور تاكيد كرد: جھان اسلام نيازمند اتحاد عليه قدرت ھاي استكباري به ويژه توطئه ھاي آمريكايي-صھيونيستي است.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، مراسم انتخاب علامه عباس جعفري براي چھارمين بار متوالي به عنوان دبيركل حزب سياسي-مذهبي مجلس وحدت مسلمين پاكستان در همايش وحدت اسلامي با حضور مسوولان ارشد اين حزب از چهار ايالت و مناطق گلگيت بلتِستان و جامو كشمير (منطقه تحت نظارت دولت پاكستان) در مركز گردهمايي شيعيان در جامعه الامام صادق (ع) طي روز گذشته و امروز در اسلام آباد برگزار شد.
علامه جعفري با راي اكثريت مسئولان و فعالان سياسي مجلس وحدت مسلمين از 80 منطقه پاكستان و همچنين ازسوي اعضاي شوراي عالي اين حزب براي چھارمين بار متوالي مسووليت دبيركلي اين حزب پيشروي شيعيان پاكستان را برعهده گرفت.
مراسم سوگند دبيركل جديد مجلس وحدت مسلمين با حضور رئيس و اعضاي شوراي عالي و اعضاي ارشد اين حزب شيعي برگزار شد.
علامه جعفري درحضور اعضاي ارشد اين حزب با تعهد نسبت به مقابله با توطئه هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در پاكستان سوگند خدمت ياد كرد و گفت: پاكستان نيازمند استقلال سياسي بيشتري است و اين موضوع ھرگز موردقبول قدرت ھاي استكباري و صھيونيست ھا نيست.
دبيركل مجلس وحدت مسلمين پاكستان در اين مراسم ضمن متعهد شدن در راستاي رهبري اين حزب به منظور مقابله با توطئه هاي دشمنان اسلام و پاكستان تاكيد كرد: مجلس وحدت مسلمين هرگز اجازه نخواهد داد تا آمريكا و رژيم صهيونيستي براي به انجام رساندن اهداف شيطاني خود عليه پاكستان موفق شوند.
وي گفت: امروز برخي از كشورھاي به اصطلاح اسلامي منطقه در توطئه ھاي آشكار و پنھان صھيونيست ھا شريك بوده و مي خواھند به رھبري ترامپ جهان اسلام را نابود كنند.
اين رھبر شيعيان پاكستان اظھار داشت: اتحاد و ھمدلي جھان اسلام عامل اصلي شكست دشمنان مشترك محسوب مي شود و در پاكستان نيز ھمبستگي شيعه و سني پاسخ كوبنده به دشمنان اين كشور خواھد بود.
وي نسبت به برخي مسائل جاري در پاكستان نظير مسائل امنيتي و تروريسم ابراز نگراني كرده و تهديد عناصر تكفيري و فرقه گرايان را براي امنيت و صلح در پاكستان، خطر بسيار جدي دانستند.
علامه جعفري همچنين از دولت پاكستان خواستار اتخاذ اقدامات فوري براي آزادي برخي فعالان سياسي و مذهبي شيعيان زنداني و ھمچنين شناسايي عناصر اصلي حملات ھدفمند اخير عليه شيعيان در برخي از شھرھاي اين كشور شد.
وي از دولت عمران خان نخست وزير پاكستان خواست تا موضوع مفقودشدگان كه بيشتر آنان از ميان فعالان مذھبي و سياسي شيعه اين كشور ھستند، را به طور جدي پيگيري كند در غير اين صورت حزب مجلس وحدت مسلمين در سراسر كشور دست به تظاھرات خواھد زد.
شبك**آساق*274**1392

سرخط اخبار جهان