تعريض رودخانه رودهن معطل 5 ميليارد تومان است

تهران – ايرنا – رئيس امور منابع آب دماوند گفت: در صورتي كه بتوانيم در سال جديد اعتباري بالغ بر پنج ميليارد تومان جذب كنيم تعريض رودخانه بخش رودهن انجام خواهد شد.

منصور مرداني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ساخت و سازهاي متعدد در حريم رودخانه ها به ويژه در بخش رودهن سبب كاهش عرض رودخانه در اين محور شده است كه وقوع سيل در شرايط نامساعد جوي را محتمل تر مي كند.
رئيس امور منابع آب شهرستان دماوند با تشريح عملكرد اين نهاد در سال گذشته گفت: پارسال به ميزان 15 هكتار آزادسازي در حريم رودخانه ها داشتيم.
وي شناسايي و انسداد 160 حلقه چاه غيرمجاز، توقيف 100 مورد ادوات حفاري و تعيين تكليف سه سند به مساحت 74 هكتار در حريم بستر رودخانه را از جمله ديگر اقدامات اين نهاد خواند.
به گفته مرداني تعيين تكليف چاه هاي غيرمجاز منطقه مشا و نيز ساماندهي حريم رودخانه ها در منطقه سادات رودهن در مساحتي حدود يكهزارمتر ازجمله اقدامات امسال اين انهاد است.
رئيس امور منابع آب دماوند در ادامه كمبود نيروي انساني را مهمترين مشكل اين نهاد خواند.
تهرام/7246/ 1008