واردات بخش معدن وصنایع معدنی از لحاظ ارزش 33 درصد كاهش یافت

تهران- ایرنا- عملكرد تجارت خارجی بر مبنای آمار رسمی گمرك ایران در بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 11 ماهه 97 نشان می دهد كه ارزش واردات صورت گرفته بیش از سه میلیارد و 244 میلیون و 500 هزار دلار بود كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96 كاهش 33 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی جداول آماری مربوطه حاكی است كه میزان وزنی واردات در مدت یاد شده بیش از سه میلیون و 376 هزار و 900 تن بود كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96، كاهش 39 درصدی داشت.
مجموع واردات كالاهای بخش معدن وصنایع معدنی در 11 ماهه پارسال از لحاظ وزنی 12 درصد و از نظر ارزشی 9 درصد كل واردات كشور را به خود اختصاص داد.
پیش از این اعلام شد، صادرات كالاهای معدن و صنایع معدنی در 11 ماهه 97 به میزان 51 میلیون و 770 هزار تن بود كه در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 كاهش 6 درصدی داشت.
ارزش كالاهای صادراتی معدن و صنایع معدنی در 11 ماهه سال گذشته بیش از هشت میلیارد و 299 میلیون دلار بود كه در مقایسه با دوره مشابه در سال ماقبل افت 0.3 درصدی را ثبت كرد.

** افت 55 درصدی واردات زنجیره فولاد
برپایه آمار مورد بررسی در دوره این گزارش بیش از یك میلیون و 246 هزار و 600 تن كالای زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط وارد كشور شد كه در مقایسه با 11 ماهه 96 كاهش 55 درصدی داشت.
ارزش كالای وارداتی زنجیره فولاد و محصولات فولادی در 11 ماهه پارسال به بیش از یك میلیارد و 206 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96 42 درصد كاهش را نشان می دهد.

** كاهش واردات انواع فرو
بررسی داده های آماری دوره این گزارش حاكی از آن است كه واردات انواع فرو آلیاژهای آهنی به میزان 155.6 هزار تن ثبت شد كه در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 كاهش 31 درصدی داشت.
ارزش واردات انواع فرو در مدت مزبور افزون بر 201.4 میلیون دلار بود كه در مقایسه با 11 ماهه 96 افت 30 درصدی را نشان می دهد.

**افت 40 درصدی واردات تجهیزات معدنی
جداول آماری مورد بررسی نشان می دهد كه در 11 ماهه سال گذشته بیش از 20 هزار تن تجهیزات معدن و صنایع معدنی به كشور وارد شد كه در مقایسه با دوره مشابه سال 96 كاهش 40 درصدی داشت.
ارزش واردات تجهیزات معدن وصنایع معدنی در دوره این گزارش افزون بر 197.9 میلیون دلار ثبت شد كه در مقایسه با 11 ماهه 96 به میزان 9 درصد افت نشان می دهد.

**كاهش 34 درصدی واردات سایر اقلام معدنی
بررسی آمار گمرك ایران در دوره 11 ماهه پارسال گویای آن است كه بیش از 602.3 هزار تن سایر اقلام معدن وصنایع معدنی وارد كشور شد كه نسبت به دوره مشابه در سال 96 افت 34 درصدی را رقم زد.
همچنین از لحاظ ارزشی نیز افزون بر 522.5 میلیون دلار سایر اقلام معدن و صنایع معدنی وارد كشور شد كه در مقایسه با دوره مشابه در سال ماقبل به میزان 29 درصد كاهش را نشان می دهد.
اقتصام**1559