مبارزه با ملخ هاي مراكشي در اراضي كشاورزي طارم سفلي آغاز شد

قزوين - ايرنا - معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: مبارزه با آفت ملخ هاي مراكشي در اراضي طارم سفلي آغاز شد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي قزوين، مجيد اسماعيلي روز يكشنبه افزود: مبارزه با كانون هاي ملخ بومي مراكشي در سطح 40 هكتار در بخش طارم سفلي شهرستان قزوين در حال اجراست.
وي يادآور شد: پيش بيني مي شود اين ميزان مبارزه تا 15 هزار هكتار ادامه يابد. 
معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: شناسايي كانون هاي تخم ريزي ملخ ها و اجراي به موقع و مناسب عمليات سمپاشي دفع خطر حمله ملخ ها به مراتع و مزارع را با خود به دنبال دارد.
استان قزوين داراي 489 هزار هكتار اراضي كشاورزي (زراعي و باغي) است.
3013