سازمان نظام پزشكی برای پزشكان امضای الكترونیك ایجاد كند

تهران- ایرنا- معاون درمان وزارت بهداشت گفت: دستیابی به امضای الكترونیك پزشكان به همكاری سازمان نظام پزشكی مربوط است، زیرا پزشكان باید برای این كار به سازمان نظام پزشكی مراجعه كنند و این سازمان باید برای پزشكان كارت الكترونیك صادر كند.

قاسم جان بابایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره امضای الكترونیك پزشكان افزود: سازمان نظام پزشكی زیرساخت امضای الكترونیك پزشكان را فراهم كرده است و امیدواریم در سال آینده به این موضوع نیز دسترسی داشته باشیم. زیرا قسمت عمده نسخه الكترونیكی نیازمند امضای الكترونیك پزشكان است.

* تله مدیسین در آغاز راه
وی درباره تله مدیسین ( خدمات پزشكی از راه دور) نیز بیان كرد: تله مدیسین در حال حاضر در مقطع شروع پروژه است. اینكه بتوانیم برخی خدمات مانند تصویربرداری از راه دور را برای بیماران اورژانسی توسط پرستار یا فرد آموزش دیده انجام بدهیم تا پزشك متخصص از نقطه ای دورتر بتواند به طور مثال سونوگرافی را ببیند و گزارش را ارائه بدهد. این موضوع مورد نظر وزیر بهداشت است، اما هنوز به صورت رسمی شروع نشده است. زیرا مواردی در رابطه با پوشش بیمه ای نیز وجود دارد كه باید حل شود.
جان بابایی ادامه داد: تله مدیسین یكی از برنامه های وزارت بهداشت در سال آینده است. به طور مثال كلینیك مجازی می تواند بار مراجعه مردم را به صورت حضوری كم كند.

*اتصال حوزه درمان به سامانه های بهداشت
معاون وزیر بهداشت درباره پرونده الكترونیك سلامت ایرانیان نیز اظهار داشت: اجرای پرونده الكترونیك سلامت به صورت كامل نیازمند زمان است، در حال حاضر در اكثر دانشگاه های علوم پزشكی این موضوع آغاز شده و به شكل خوبی در حال پیشرفت است. به طور مثال سامانه سیب خدمات بهداشت و پیشگیری را ثبت می كند. قصد داریم خدمات بستری و سرپایی حوزه درمان را هم به این سامانه متصل كنیم. زیرا پرونده ای كه در حال حاضر وجود دارد بیشتر مربوط به مراقبت و پیشگیری است و اگر خدمات بستری و درمان هم به این پرونده متصل شود، پرونده الكترونیك سلامت تكمیل می شود.
اجتمام *9482 * 3063