نيروي انساني مازندران فرصت براي تحول و پيشرفت است

ساري - ايرنا - استاندار مازندران اين استان را برخوردار از نيروهاي انساني كارآمد و شايسته دانست و گفت : وجود اين نيروها براي استان فرصت تحول آفريني و پيشرفت به شمار مي رود .

به گزارش روز جمعه روابط عمومي استانداري مازندران ، احمد حسين زادگان در جمع 2 هزار نفري طلاب مازندراني مقيم قم افزود : طلاب مازندراني ظرفيت بزرگي براي استان محسوب مي شوند و فلسفه وجودي اين همايش بهره گيري از ظرفيت عظيم نيروي انساني و انديشه هاي عميق طلاب است .
وي يكي از دلايل عدم توسعه استان را بخشي نگري و عدم استفاده از تمام ظرفيت هاي استان دانست و گفت : اعتقادم بر اين است كه يك مازندران داريم و بايد مازندران را يكپارچه ببينيم.
نماينده عالي دولت در مازندران ، تعصبات صنفي و بخشي نگري در دستگاههاي اجرايي را يكي از آسيب هاي جدي براي پيشرفت مازندران برشمرد و تاكيد كرد : مازندران منابع انساني مستعد و باهوشي دارد و هر زمان اين نيروي انساني در هر حوزه اي ورود پيدا كرده ،سرآمد بوده است.
استاندار مازندران به حضور جوانان مازني در جنگ تحميلي اشاره كرد و گفت : رشادت و ايثارگري جوانان مازندران در دفاع مقدس بر كسي پوشيده نيست كه اين امر نشان دهنده ظرفيت عظيم نيروي انساني مستعد است.
وي به نقش آيت الله طبرسي در توسعه و پيشرفت استان اشاره و افزود : در سايه مديريت و ولايت مداري ايت الله طبرسي و مشاركت مردم ،استان مازندران كمتر دچار تقابل و التهابات سياسي شده است.
حسين زادگان با بيان اين كه پرسشگري و مطالبه گري در استان مازندران بايد تقويت شود ، تاكيد كرد : آرامش مديران با پرسشگري و مطالبه گري بايد بر هم بريزد چون مديران بايد بگويند كه چه كردند.
وي اظهار داشت : سعي كرده ام در روش و شيوه مديريتي در استان تغييراتي ايجاد كنم تا بتوانيم شاهد پيشرفت استان باشيم.
حسين زادگان يكي از دلايل برگزاري اين همايش ها و نشست ها را گزارش مديران به نخبگان، جوانان و جامعه عنوان كرد .
2096/1654