كتابخانه ها و محيط زيست كردستان تفاهم نامه همكاري امضا كردند

سنندج - ايرنا - تفاهم نامه همكاري ميان ادارات كل كتابخانه هاي عمومي و محيط زيست كردستان با هدف ارتقاي آگاهي هاي عمومي و عملياتي ساختن سياست هاي زيست محيطي نظام ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مديركل كتابخانه هاي عمومي استان كردستان روز دوشنبه در نشست امضاي تفاهم نامه همكاري با مديركل حفاظت محيط زيست كردستان اظهار داشت: امضاي اين تفاهم نامه ارزشمند و الگويي براي ساير استان ها است.
محمد عبدالملكي اضافه كرد: نقش كتاب و كتاب خواني در توسعه فرهنگي و ارتقاي آگاهي در جامعه بر كسي پوشيده نيست و اين امر در بسياري از حوزه ها به ويژه محيط زيست نمود بسيار مثبتي مي تواند داشته باشد.
وي افزود: كتابخانه هاي عمومي با اجراي برنامه هاي مهم و اثرگذار كتابخواني با مشاركت عمومي در حوزه محيط زيست مي توانند به فرهنگ سازي در اين بخش كمك شاياني بكنند.
مديركل كتابخانه هاي عمومي كردستان گفت: در راستاي تحقق فرازي از اصل پنجاهم قانون اساسي كه در آن حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي تلقي شده است و به منظور عملياتي ساختن سياست هاي زيست محيطي نظام ابلاغي رهبر معظم انقلاب اين تفاهم نامه ميان كتابخانه هاي عمومي و اداره كل محيط زيست استان منعقد مي شود.
عبدالملكي اضافه كرد: همكاري هاي فرهنگي، اجرايي زيست محيطي در راستاي تسريع در اعمال قوانين، مقررات و سياست هاي فرا دستي محيط زيست يكي از اهداف مهم انعقاد تفاهم نامه است.
وي اظهار داشت: دانش افزايي براي ترويج فرهنگ و سواد محيط زيستي در ميان مراجعان كتابخانه به عنوان يك اصل از اصول حقوق شهروندي و يكي از موضوعات مهارت زندگي، افزايش سطح مشاركت اجتماعي كتابداران و مراجعان كتابخانه هاي عمومي استان درانجام طرح ها و برنامه هاي محيط زيست از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.
مديركل كتابخانه هاي عمومي كردستان با اشاره به تعهدات كتابخانه هاي عمومي استان در اين تفاهم نامه، گفت: مشاركت در تدوين برنامه هاي جامع براي حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي با موضوعات مرتبط، وهمكاري در امر آموزش و فرهنگ سازي براي كليه مخاطبان شهري و روستايي در راستاي ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي زيست محيطي برخي از تعهدات اين اداره كل است.
عبدالملكي اضافه كرد: بهره گيري از پتانسيل نيروهاي انساني ادارات كتابخانه هاي عمومي استان براي ارائه آموزش هاي محيط زيستي و ترويج فرهنگ محيط زيست، همكاري دربرگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل اداري و مراجعان كتابخانه با موضوع حفاظت از محيط زيست و همكاري در برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوعات مرتبط با حفظ محيط زيست از ديگر تعهدات كتابخانه هاي عمومي در تفاهم نامه مشترك با اداره كل محيط زيست استان است.
وي يادآور شد: همكاري در برگزاري سمينارها و همايش هاي مشترك علمي و اطلاع رساني زيست محيطي، مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي از قبيل برگزاري مسابقات كتابخواني و نمايشگاه هاي كتاب با موضوع مرتبط با محيط زيست و معرفي كتاب هاي مرتبط با موضوع محيط زيست در قفسه تازه هاي كتاب از تعهدات ديگر اين نهاد فرهنگي است.
مديركل حفاظت محيط زيست كردستان هم به تعهدات اين داره كل در تفاهم نامه مشترك با كتابخانه هاي عمومي اشاره كرد و گفت: حمايت و پشتيباني كتابخانه هاي عمومي استان از سوي واحدهاي تابعه اداره كل محيط زيست براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست در محدوده هر يك از شهرستان هاي استان يكي از اين تعهدات است.
فريبا رضايي اضافه كرد: ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي زيست محيطي پرسنل اداري و مراجعان كتابخانه هاي عمومي استان از طريق شيوه هاي مختلف آموزش مستقيم و غيرمستقيم براي تعميم به سطح جامعه و پشتيباني فني و علمي از برگزاري برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي همزمان با رويدادهاي مختلف محيط زيستي در استان نيز از تعهدات ديگر محيط زيست است.
وي افزود: تدوين برنامه هاي جامع براي حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي با موضوعات مرتبط و برگزاري نشست هاي تخصصي با موضوع آگاهي هاي زيست محيطي هم از تعهدات محيط زيست در تفاهم نامه مشترك با كتابخانه هاي عمومي استان است.
با توجه به اهميت موضوع و حصول نتايج بلند مدت، اين تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت پنج سال معتبر و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع است.
9936 / 3034