62 هزار نفر به جمعيت كميته امداد آذربايجان غربي اضافه شد

اروميه - ايرنا - مديركل كميته امداد آذربايجان غربي گفت: با فشارهاي اقتصادي كه در كشور در سال جاري موجود است جمعيت تحت پوشش اين نهاد حمايتي 62 هزار نفر افزايش يافت.

عزيز سهندي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: جمعيت تحت پوشش كميته امداد 123 هزار نفر در ابتداي سال جاري بود كه اكنون به 185 هزار نفر رسيده است.
وي اظهار داشت: جمعيت كميته امداد استان از چهار درصد به 6 درصد و از نظر تعداد خانوار از هشت درصد به 10 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: با وجود فشارهاي اقتصادي موجود در كشور امسال مشاركت هاي مردمي به كميته امداد 35 درصد افزايش يافته است و مردم نيكوكار آذربايجان غربي 900 ميليارد ريال به اين نهاد براي دستگيري از نيازمندان كمك كردند.
به گزارش ايرنا، كميته امداد امام خميني (ره) از اسفندماه سال 1357 فعاليت خود را با فرمان امام راحل براي رسيدگي به وضعيت محرومان و كمك به آنها از طريق دريافت كمك هاي مردمي آغاز كرد و 40 سال از فعاليت اين نهاد مي گذرد.
در سال هاي نخست، وظيفه اين نهاد تنها كمك مادي به مددجويان و متقاضيان بود ولي در سال هاي اخير، وظايف ديگري نيز به اين نهاد محول شده كه ارائه كمك هاي مشاوره اي و تسهيلات خودكفايي بخشي از اين وظايف است.
8137/7129