شناسه ملي براي هيات هاي ورزشي صادر مي شود

تهران- ايرنا- معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان از اجراي طرح شناسه ملي براي هيات هاي ورزشي خبر داد و گفت: 14هزار هيات ورزشي استاني و شهرستاني در كشور شناسه ملي دريافت مي كنند و از اين طريق فعاليت هاي مالي هيات ها قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش ايرنا، ژاله فرامرزيان روز پنجشنبه در مجمع عمومي ساليانه فدراسيون پزشكي وزرشي افزود: نوع شناسه اي كه براي هيات هاي ورزشي صادر مي شود به گونه اي است كه اين هيات ها، نهادهاي مدني و معاف از ماليات تلقي مي شوند.
وي ادامه مي دهد كه بيمه ورزشي بايد جدي گرفته شود و پوشش بيمه اي، علاوه بر ورزشكاران، ساير فعالان عرصه ورزش را نيز دربربگيرد.
معاون وزير ورزش و جوانان گفت: جنس فدراسيون پزشكي ورزشي حمايت از ورزشكاران است كه متاسفانه با مجموعه اي از مسائل كه سلامت آنها را تهديد مي كند، روبرو هستند.
فرامرزيان مي گويد: فدراسيون پزشكي ورزشي بايد نظام برنامه اي مناسب براي ارتقاي سطح سلامت و امنيت ورزش قهرماني داشته باشد. همچنين برخي باشگاه هاي ورزشي نيز محيط امني براي حضور جوانان و نوجوانان نيستند كه بايد اين مساله نيز حل شود.
وي به بهره مند نبود اماكن و فضاهاي ورزش همگاني از نظرات پزشكان اشاره كرد و افزود: مكان هاي ورزشي بايد با تاييد فعالان هيات هاي پزشكي ورزشي بنا شود تا كمتر شاهد آسيب ورزشكاران باشيم.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش و جوانان راهكار اجراي اين موضوع را در همكاري و تعامل وزارت ورزش و جوانان با فدراسيون پزشكي ورزشي دانست.
ورزشي**9250*1834