مسابقات دارت قهرماني كشور دختران در قزوين آغاز شد

قزوين – ايرنا - مسابقات دارت قهرماني كشور دختران روز سه شنبه به ميزباني دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين آغاز شد.

به گزارش ايرنا مسابقات دارت قهرماني كشور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور در بخش بانوان با شركت هشت تيم در اين دانشگاه آغاز شده است.
پيش از اين رقابت هاي دارت آقايان با شركت 10 تيم در دو بخش انفرادي و دونفره با شناخت نفرات برتر به پايان رسيد.
در بخش انفرادي مردان ابوالفضل عليزاده از دانشگاه صنعتي بيرجند و محمد كلهر از دانشگاه پيام نور اراك اول و دوم شدند و رضا اكبري از همان دانشگاه و محمد قاسمي قمي از دانشگاه دانشستان ساوه به صورت مشترك سوم شدند.
در بخش دو نفره نيز تيم هاي دانشگاه پيام نور اراك و دانشگاه حكيم سبزواري اول و دوم شدند و مقام سوم مشترك به دانشگاه هاي سمنان و بيرجند رسيد.
6101