دانشگاه آزاد موظف به تاييد رشته محل ها از وزارت علوم است

تهران – ايرنا – مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي موظف است مجوز رشته هاي خود را از دفتر گسترش آموزش عالي اين وزارتخانه دريافت كند.

بر اساس اعلام برخي از روساي دانشگاه هاي غيرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسلامي در صدد راه اندازي دفتر گسترش آموزش عالي مستقل از وزارت علوم است.
اين در حالي است كه دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف به تاييد تعداد پذيرش دانشجو و ارائه مجوز راه اندازي رشته در تمام زيرنظام ها حتي دانشگاه آزاد اسلامي است.
ابوالقاسم دولتي مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ايرنا در اين مورد، گفت: بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، تمام زيرنظام ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامي موظف به تبعيت از مصوبات و قوانين شوراي ياد شده هستند و اين دانشگاه هم بايد در راستاي شوراي سنجش و پذيرش فعاليت كند.
وي افزود: تمام مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و دفتر گسترش وزارت علوم در قالب نظام يكپارچه براي دانشگاه آزاد اسلامي هم صدق مي كند. در واقع تمام زيرنظام ها در سنجش و پذيرش بايد از سازمان سنجش آموزش كشور و شوراي سنجش تبعيت كنند.
به گفته اين مسئول وزارت علوم، طبق مصوبه دفتر گسترش، تاييد و اعلام تمام رشته گرايش ها در كل زيرنظام ها با اين دفتر در وزارت علوم است.
دولتي، اظهار كرد: دانشگاه آزاد رشته هاي مورد نظر را به سازمان سنجش ارسال مي كند و بعد از تطبيق اين رشته ها با مصوبات شوراي گسترش همچنين شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، پاسخ لازم در مورد رشته ها به اين دانشگاه ارائه مي شود.
وي در مورد راه اندازي يك دفتر گسترش مستقل در دانشگاه آزاد اعلام كرد كه در اين باره مطلبي نشنيده است.
**9492** 1200