12 ايده در رويداد ملي نوآورانه خاتون مورد حمايت قرار گرفت

مشهد- ايرنا- دبير علمي نخستين رويداد ملي نوآورانه خاتون گفت: صاحبان 12 ايده به عنوان برگزيده اين دوره از رقابتها موفق شدند براي تجاري سازي ايده هاي خود حامي پيدا كنند.

علي اصغر سعدآبادي روز پنجشنبه در مراسم پاياني نخستين رويداد ملي نوآورانه خاتون در مشهد افزود: براي نخستين بار زنان صاحب ايده از دورترين نقاط كشور مشكلات بانوان ايراني را شناسايي كرده، براي آن راه حل ارائه داده و نقشه تجاري متناسب با راه حل ترسيم كردند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران اظهار داشت: فراخوان اين رويداد از آبان ماه سال جاري منتشر شد كه بيش از 780 ايده از سوي بانوان كشور در چهار حوزه اصلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و اقتصادي در آن به ثبت رسيد و از ميان آنها 140 ايده به مرحله پيش رويداد دعوت شد كه 36 ايده برتر به مرحله نهايي براي اين دوره از رقابت ها راه يافت.
سعدآبادي گفت: از بين 36 ايده برتر كه صاحبان آن طي سه روز ايده هاي خود را در قالب نمايشگاهي در باغ خاتون مشهد در معرض ديد كارآفرينان، سرمايه گذاران و مديران قرار دادند، با نظر هيات داوران 12 ايده براي تجاري سازي و اجرايي شدن، انتخاب و مورد حمايت قرار گرفت.
7489 / 6053