اختصاص 300 میلیاردتومان برای كاهش تصادفات در سال 98

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یك از شركت ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس بند الف ، ب و ج تبصره 10 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 كل كشور را تصویب كردند.
نمایندگان در بند الف تبصره 10 تصویب كردند كه شركتهای بیمه‌ای مكلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یك از شركتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند.
در ادامه این بنده آمده است: وجوه واریزی شركتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس كشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(7) این قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه یك‌بار از نحوه هزینه وجوه مذكور به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش كنند.
همچنین نمایندگان در بند ب تبصره 10 نیز تصویب كردند كه آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی كه در اجرای اصول یكصد و سی و چهارم (134) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری كند، با مستنكف یا مستنكفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأی مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌كند. در خصوص شركتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تكلیف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) می‌باشد.
نمایندگان در بند ج این تبصره تصویب كردند كه در سال 1398 به عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده‌درصد(10%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای
44-530000 جدول شماره (9) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه‌درصد (50%) آن جهت خرید عضومصنوعی(پروتز) كاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد (50%) نیز جهت درمان و هزینه‌های داروئی بیماران اوتیسم، گوشه، سالك، متابولیك و بال پروانه(EB) هزینه شود.
سیام**1058**1535