شوراي عالي انقلاب فرهنگي درگير مسائل جزيي است

تهران-ايرنا- استاد فلسفه دانشگاه تهران معتقد است: شوراي عالي انقلاب فرهنگي درگير مسائل خرد و روزمره و نه مباحث راهبردي و سياستگذاري هاي كلان است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا ، سعيد زيبا كلام در نشست «انقلاب فرهنگي؛ از ستادي كه بود تا شورايي كه هست» در سراي محله سنايي و به همت انجمن انديشه و قلم ، گفت: «در دنيا مجموعه اي نظير نهاد بالادستي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه فرهنگ وجود ندارد.»
زيباكلام گفت: «با توجه به آشنايي نزديك خودم از بسياري دوستان فاضل عضو اين شورا مي گويم كه تخصص و گرايش هر كدام از اين اعضا و كنار هم قرار گرفتن آنها تركيب ناسازگاري ساخته است كه راهبرد و سياست هاي كلي نمي تواند از آن بيرون بيايد. اين تركيب درگير مسائل خرد و روزمره و نه مباحث راهبردي و سياستگذاري هاي كلان است.
وي در ادامه مثال فرهنگستان علوم و فرهنگ آمريكا را تبيين كرد و گفت: « در ايالات متحده آمريكا نهاد بالادست نسبتا قابل تطبيق با شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين فرهنگستان است. اهم فعاليت و ماموريت هاي اين نهاد موضوعاتي از قبيل علوم و امنيت جهاني، علوم انساني و فرهنگ، تعليم و تربيت است. فصلنامه اين نهاد دئودلوس است. در 10 سال گذشته ويژه نامه هاي اين فصلنامه مواردي از قبيل سكولاريسم و دين، عدالت بين المللي، تعليم و تربيت، مالكيت فكري و نابرابري، دين و دين شناسي، چرا آفريقاي جنوبي مهم است، پايان تساهل، اخلاق پزشكي و فراسوي آن، نسل آينده، مدرنيسم هاي اوليه، شغل دانشگاهي در آمريكا، آزادسازي محيط زيست، المان در انتقاد، سلامت و ثروت و ... است»
زيبا كلام افزود: اين فرهنگستان هر ماه در يكي از شهرهاي آمريكا جلساتي برگزار مي كند. عنوان برخي از اين سخنراني ها از قبيل امنيت و آزادي هاي مدني، نقش چين در نظام جهاني، سانسور، ديوان علمي آمريكا، خانواده و مهاجرت، سلاح بيوتكنولوژي، نابرابري رو به تزايد، نظر به عقلانيت، نيروي هسته اي در آمريكا و... است. اين فرهنگستان با تشكيل كميته هايي مثل كميته امنيت، در سطح جهان به رصد و جذب پژوهشگران مرتبط با خود مي پردازد و آنها را با شرايط و پيشنهادات مكفي فرامي خواند.
اين استاد فلسفه علم در ذكر عناوين آثاري كه اين فرهنگستان در سال هاي گذشته به چاپ رسانده هم مواردي را چون جنگ با عراق(هزينه ها و عواقب)، آمريكا و ديوان بين المللي جهاني، كمبودهاي زيست محيطي، ظرفيت هاي مدني و خشونت در چين و هند و اندونزي، سندروم صلاح الدين ايوبي، مذاكره درباره امر غير قابل مذاكره، منابع آبي ساحل غربي رود اردن و ... مورد اشاره قرار داد.
زيباكلام در بخش بعدي در قياس به برخي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد و گفت:« مصوبات اين شورا ويترين و از مهمترين دستاوردهاي آن است. تنها به ذكر مواردي معدود اشاره مي كنم. در جلسه 562، مصوبه درباره اساسنانه بنياد ملي نخبگان . در جلسه 559، نام گذاري سه خرداد به عنوان روز مقاومت. جلسه 558، اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در آزمون سراسري سال 1384. در سال 1383،انتخاب رييس مركز نشر دانشگاهي. در همان سال و در يك جلسه ديگر، تصويب تأمين مزاياي المپياد فيزيك براي تيم نجوم سمپاد. در بهمن ماه سال 1383،مصوباتي نظير تاييد انتخاب روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي بوشهر و اراك، انتخاب دبير شورا، عضويت رييس شوراي سياستگذاري نماز جمعه و .. . جلسه 554، تقويم رسمي سال 1384 و انتخاب رييس دانشگاه شاهد. از جمله مصوبات جديدتر هم، در سال 89 تجويز ارايه برخي دروس به زبان هاي غيرفارسي در دانشگاه هاي تهران، منشور توسعه فرهنگ قرآني، ايجاد تسهيل در زمينه ادامه تحصيل دانشجويان افغانستاني مقيم ايران، تاييد انتخاب رييس جهاد دانشگاهي و تعيين مناسبت هاي جديد تقويم كشور»
استاد فلسفه دانشگاه تهران در تبيين اين نكات و نقد سنخ اين مصوبات خاطرنشان كرد: از خود سوال كنيم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كدام يك از حوزه هاي راهبردي ذيل، سياست و راهبردي را تدوين و تصويب كرده و تحقق آن را از موسسات پژوهشي عالي مطالبه كرده است؟ صلح و سيطره آن، جريانات عمده فكري و فرهنگي، تحولات فناوري و صنعتي، تحولات عمده اجتماعي سياسي (همگي در سطحي ملي، منطقه و بين المللي) ؟ كار شورا پژوهش جزيي در اين موارد نيست، اما وظيفه تعيين راهبرد و سياستگذاري چه ؟ در اين زمينه به صراحت مي گويم هيچ چيزي وجود ندارد!.»
زيباكلام در بخش پرسش و پاسخ و گفت و گوي انتقادي با نعمت الله فاضلي ديگر سخنران نشست نيز اشاره كرد: « در مبحث بسط كمّي نظام آموزش عالي كشور هم من معتقدم كه اين شورا هيچ نيازسنجي، تدوين و طراحي دورانديشانه اي از قبل نسبت به آن نداشته است. بلكه اين بسطِ صرفا كمّي و مضر نيز محصول فكر افراد سياسي بيرون از شوراي انقلاب فرهنگي بوده است تا در مواجهه با نيازهاي انبوه جمعيتي نسل جديد درماني موقت فراهم كره باشند.»
زيباكلام در بخش پاياني پرسش و پاسخ گفت: « در حوزه فرهنگ بايد تمركززدايي صورت بگيرد و اين قبيل امور به عهده كثرتي از انديشكده ها و فرهنگستان ها سپرده شود. به عنوان مثال شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نسبت با دانشگاه ها چه كرده است؟ كدام يك از ما حضور شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در درون دانشگاه ها به اندازه سر سوزني درك مي كنيم؟ شوراي عالي در دانشگاه ها كجاست؟ در زمينه از بين رفتن حس وطندوستي در بين جوانان دانشگاهي ما و ميل و فكر وافر و همه گير به مهاجرت و تحصيل در خارج به محض چند ترم تحصيل، شورا چه كرده است؟»
9222*