سرانه فضاي فرهنگي هرمزگان بسيار ناچيز است

بندرعباس- ايرنا- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان گفت: سرانه فضاي فرهنگي استان بسيار كم و ناچيز است و فاصله بسياري با استانداردهاي موجود در كشور دارد.

به گزارش ايرنا، رضا كمالي زركاني شامگاه سه شنبه در نشست با اعضاي انجمن نمايش هرمزگان اظهار داشت: فرهنگ نقش بسيار مهمي در توسعه و پويايي يك جامعه دارد و دستيابي به شرايط مطلوب در سرانه فضاهاي فرهنگي هرمزگان نيازمند يك حركت جهادي است.
وي با تاكيد بر حمايت هر چه بيشتر از اهالي فرهنگ و هنر هرمزگان، گفت: حمايت از هنرمندان تنها منوط به مباحث مالي نيست بلكه موضوعاتي همچون هويت بخشي ، آماده سازي زيرساخت ها ، تلطيف نگرش دست اندركاران نسبت به هنر و هنرمند نيز از جمله موارد مهم در اين بخش است.
كمالي زركاني با اشاره به ظرفيت هاي هرمزگان در حوزه تئاتر، افزود: انجمن نمايش و گروه هاي زيرمجموعه آن از فعالترين بخش هاي فرهنگ و هنر هرمزگان هستند و نياز است براي برداشتن چالش هاي پيش رو ،سند چشم انداز تئاتر استان تدوين و بر اساس آن اقدام شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: فرهنگ در كشور چند وجهي است و اعتبارات نيز بر اساس همين تعاريف و به صورت پراكنده توزيع و اختصاص مي يابد.
كمالي زركاني ابراز داشت: تامين منابع فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز به باز تعريف بسياري از مفاهيم دارد تا منطبق با شرايط جديد اعتبار و اختيارات تفويض يابد.
به گزارش ايرنا، براساس آمارها هشت هزار و 700 متر فضاي فرهنگي و حدود 650 صندلي سهم سرانه فرهنگي بندرعباس مركز استان هرمزگان است كه نسبت به سطح استاندار كشوري بسيار پايين است.
البته اين سهم پايين در شرايطي مي باشد كه به گفته مسوولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سرانه فضاهاي فرهنگي در كشور نيز چندان مناسب نيست.
در حالي كه سرانه فضاي سبز هر ايراني 11 مترمربع، فضاي آموزشي پنج مترمربع و سرانه فضاي ورزشي بيش از يك مترمربع است، اين سرانه در خصوص مجموعه هاي فرهنگي بسيار كم و در حد چند سانتيمتر است كه اين خود نشان از مظلوميت و بي مهري نسبت به حوزه فرهنگ و هنر دارد.
7198/6048