دولت تعدادي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم را اصلاح كرد

تهران - ايرنا - هيات وزيران در جلسه امروز خود به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري با تدوين لايحه اي، تعدادي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم را اصلاح كرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، اين اصلاحات شامل افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص، برون سپاري ماليات ستاني به دفاتر اسناد رسمي و معافيت برخي از مشاغل يا گروه هايي از آنان كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر 30 برابر معافيت موضوع قانون مذكور باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك مربوط به اين قانون و همچنين اظهار نظر مالياتي تعيين و وصول ماليات مؤديان مذكور به صورت مقطوع تعيين مي شود.

** مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ريالي نرخ ارز مرجع از واردكنندگان اصلاح شد
با تصويب دولت، مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ريالي نرخ ارز مرجع از واردكنندگان كالا اصلاح شد.
هيات وزيران اين تصميم را با هدف شفاف سازي در نحوه محاسبه مابه التفاوت ريالي نرخ ارز مرجع و نيز نحوه اقدام در مورد واحدهاي توليدي كه توسط آنها نسبت به ورود ماشين آلات و تجهيز خطوط توليد با استفاده از ارز مرجع مبادرت شده است، اتخاذ كرد.

** تصويب آيين نامه اجرايي ارتقاي شاخص هاي وضعيت زنان و خانواده
دولت در اجراي تكليف قانوني مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبني بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و توجه ويژه به نقش سازنده آنان، آيين نامه اجرايي درخصوص نحوه اعمال، ساز و كارهاي نظارت و پايش شاخص ها و وظايف و الزامات دستگاه هاي اجرايي براي ارتقاي شاخص هاي وضعيت زنان و خانواده را به تصويب رساند.
تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه هاي اجرايي، اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي و رصد مستمر ارتقاي شاخص هاي وضعيت زنان و خانواده از جمله اهداف آيين نامه اجرايي ياد شده است.
به موجب آيين نامه فوق، معاونت رييس جمهوري در امور زنان و خانواده موظف شد به منظور سنجش ميزان تاثير طرح ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي شاخص ها و همچنين تقويت نظام سياستگذاري تصميم سازي و برنامه ريزي كلان حوزه زنان و خانواده، حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به ايجاد سامانه ارزيابي و رصد وضعيت زنان و خانواده و پايش مستمر شاخص ها اقدام كند.
به منظور بهره مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرايند توسعه و تضمين مشاركت كامل و موثر زنان در سطوح تصميم گيري سازماني، معاونت رييس جمهوري در امور زنان و خانواده موظف شد با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور نسبت به طراحي و تدوين دوره هاي آموزشي ارتقاي دانش مديريتي زنان جهت اجرا در دستگاه هاي اجرايي اقدام كند.

** اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي به تصويب دولت رسيد
دولت با توجه به ضرورت تفكيك و استقلال مالي، اداري و ساختاري شهر جديد ايوانكي از شركت عمران شهر پرديس و به منظور برنامه ريزي و اقدام موثر براي پيشبرد فعاليت هاي توسعه اي اين شهر، اساسنامه شركت عمران شهر مذكور را به تصويب رساند.

** معافيت درآمد مازاد بر هزينه هاي شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي
هيات وزيران در راستاي حمايت از حقوق حقه دولت و شفافيت در زنجيره توليد برق كشور، مصوب كرد در صورت عدم دريافت وجه و يا مابه ازاي آن، عدم تهاتر با بدهي هاي شركت­هاي فروشنده با طلب اشخاص خريدار و نيز عدم بدهي به ساير اشخاص، شركت هاي فروشنده برق نيروگاه هاي آبي از معافيت احتساب مبالغ پرداختي از سوي شركت هاي برق منطقه اي به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرح هاي مربوط به عنوان درآمد، برخوردار شوند.

** آيين نامه تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد
دولت با هدف افزايش سرمايه گذاري خارجي، آيين نامه تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد.
نحوه و شرايط صدور، تعليق و لغو مجوز تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد، از جمله مفاد مندرج در اين آيين نامه است.

** اعلام نظر دولت درخصوص تعدادي از طرح هاي نمايندگان مجلس
هيات وزيران در ادامه ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادي از طرح هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده خود را براي پيگيري موضوع تعيين كرد.
سيام**1751