يارانه سوخت به حساب ٣ هزار و ٢٢٢خانوار مرزنشين سلماس واريز شد

اروميه - ايرنا - در حالي كه طي سه سال گذشته تنها 100 هزار تومان در 2 نوبت از محل عوايد سوخت مرزنشينان به حساب 25 هزار خانوار آذربايجان غربي واريز شده بود، اكنون با تدبير نماينده عالي دولت اين ارقام به 400 هزار تومان براي 75 هزار خانوار افزايش يافته و به گفته بخشدار كوهسار سلماس اين يارانه به حساب سه هزار و ٢٢٢ خانوار مرزنشين اين شهرستان نيز پرداخت شده است.

بخشدار كوهسار سلماس روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين ميزان يارانه سوخت با تدبير استاندار آذربايجان غربي و همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به حساب اهالي ٧١ روستاي ساكن در فاصله 20 كيلومتري مرزي اين شهرستان واريز شد.
حاكم عمرزاده با تاكيد بر اينكه اين مبلغ براي اهالي ٥٥ روستاي در بخش كوهسار و ١١ روستاي بخش مركزي با جمعيتي بالغ بر ٢١هراز نفر واريز شد، ادامه داد: اهالي اين روستاها با توجه به ليست اعلامي دهياران نسبت به افتتاح حساب در بانك كشاورزي اقدام كردند و طي روزهاي گذشته صف هايي در مقابل شعبه هاي بانك كشاورزي براي دريافت كارت بانكي تشكيل شد.
وي اضافه كرد: اين يارانه هيچ ارتباطي با كارت مرزنشيني ندارد و منابع آن با تدبير استاندار آذربايجان غربي در نحوه فروش سهميه سوخت مرزنشينان تامين شده است.
به گزارش ايرنا سهميه سوخت مرزنشينان پيش از اين به ميزان 12 هزار تن در ماه به آذربايجان غربي اختصاص مي يافت و مجوز توزيع آن به 30 نفر خاص (كارگزار) واگذار مي شد و آنان هم حواله هاي اين سوخت را در بازار آزاد عرضه كرده و ضمن كسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر ليتر آن به حساب استانداري واريز مي كردند.
اين سهميه طي سال گذشته با افزايش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، در شهريورماه 70 هزار تن و در مهرماه كه محمدمهدي شهرياري به عنوان استاندار آذربايجان غربي معرفي شد، نيز 40 هزار تن مجوز صادر شده بود.
با تدبير استاندار آذربايجان غربي اين سهميه به مزايده گذاشته شد و تا 25 هزار ريال به فروش رفت؛ در سايه اين روش درآمد ناشي از فروش سوخت مرزنشينان كه كمتر از 10 ميليارد تومان بود به 100 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و به حساب استانداري واريز شد.
اكنون 75 هزار دانش آموز 970 كيلومتر مرز آذربايجان غربي با سه كشور همسايه از همين محل، اغذيه رايگان دريافت مي كنند و 80 هزار مسكن روستايي مرزي هم بيمه حوادث شده است؛ همچنين از اين محل در مهر سال جاري بازماندگان از تحصيل در نوار مرزي اين استان زيرپوشش آموزش و پرورش قرار گرفتند و بيمه عشاير روستايي نيز از سوي استاندار آذربايجان غربي در حال پيگيري است.
طي روزهاي اخير هم 400 هزار تومان به حساب هر يك از 75 هزار خانوار مرزي استان واريز شد؛ اين در حالي است كه طي سه سال گذشته 100 هزار تومان در 2 نوبت به حساب 25 هزار خانوار واريز شده بود؛ اين مبالغ پيش از اين به حساب مرزنشينان سه شهرستان واريز مي شد و از اين پس به مرزنشينان 970 كيلومتر مرز اين استان تعميم يافته است.
٧١٥٦/7129