قرارداد 89 ميليارد توماني شركت هاي دانش بنيان در سال 96

تهران – ايرنا – معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: سال 96 شركت هاي دانش بنيان با دستگاه ها و شركت ها مبلغ 89 ميليارد تومان در قالب 3300 قرارداد انعقاد كردند.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، صد و هفتاد و ششمين جلسه كميسيون دائمي شوراي عالي عتف (علوم، تحقيقات و فناوري) در ساختمان اين دبيرخانه برگزار شد.
تصويب شيوه نامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضاي حقيقي كميسيون هاي تخصصي شوراي عالي عتف، بررسي عضويت سازمان امور اداري و استخدامي در كميسيون دائمي و چهار كميسيون تخصصي، بررسي نظر سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص مصوبه جلسه 22 شوراي عالي عتف با موضوع نحوه تامين مالي طرح هاي كلان، پيشنهاد ايجاد نظام هماهنگ برنامه ريزي و عملكرد پژوهش و فناوري كشور و بررسي فرايند تعريف و تصويب طرح هاي كلان ملي دستور جلسه اين هفته شوراي عالي عتف بود.
مسعود برومند در خصوص دستور جلسه اين شورا به خبرنگاران، گفت: نظام هماهنگ برنامه ريزي و عملكرد در سيستم يكپارچه عملكرد پژوهش و فناوري كشور در قالب يك طرح پيشنهادي تهيه شد تا عملكرد پژوهش و فناوري كشور به صورت منسجم تري در آيد.
وي افزود: اين طرح اوليه در دستور جلسه شوراي عالي عتف بين اعضاء مطرح و نظرات آنان دريافت شد.
**9492**1584