مصوبات هیأت مركزی جذب وزارت علوم برای استادان اعلام شد

تهران – ایرنا – بر اساس مصوبات جلسه هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرایط كبر سن متقاضیان تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، جلسه سیصدم هیات مركزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی، عصر امروز چهارشنبه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این جلسه دو موضوع به اتفاق آراء به تصویب اعضای هیأت مركزی جذب رسید.
متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی كه در زمان استخدام پیمانی كبر سن داشته اند و بنا به هر دلیلی مجوز معافیت از كبر سن برای شان در آن مقطع صادر نشده است، در صورتی كه صدور تاییدیه پیمانی مربوط به قبل از تاریخ اول فروردین ماه 93 است، تأییدیه پیمانی مذكور به منزله معافیت از كبر سن متقاضی مزبور تلقی می شود و نیاز به بررسی مجدد ندارد.
همچنین آن دسته از متقاضیان تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی كه قبل از شهریور 96 در فراخوان طرح سربازی شركت كرده و از شركت در فراخوان پیمانی معاف هستند و در زمان شركت در فراخوان طرح سربازی مشمول كبر سن نبوده اند اما در زمان بررسی پرونده پیمانی دارای كبر سن هستند، در صورتی كه در زمان خاتمه دوره تعهد طرح سربازی، مشمول كبر سن باشند مشمول اصلاحیه تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی می شوند.
جزئیات تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به این شرح است: در صورت نیاز موسسه به خدمات متقاضیان با مدرك تحصیلی دكتری تخصصی و سن بالای 40 سال كه به تشخیص هیأت ممیزه ذیربط، دارای برجستگی علمی خاص هستند این متقاضیان با تصویب هیأت امنا از شمول مفاد بند میم ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مستثنی هستند.
مفاد بند میم نیز به این شرح است: حداكثر سن برای دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد دكتری حرفه ای(گروه پزشكی) و سطح سه حوزوی 30 سال و برای دارندگان مدرك تحصیلی دكتری تخصصی و سطح چهار حوزوی 40 سال تمام است.
**9492**