ارتباط مستمر استاد و دانشجو از تقلب علمي جلوگيري مي كند

تهران- ايرنا- رئيس دانشگاه اميركبير گفت: ارتباط موثر و مستمر بين اساتيد راهنما و دانشجويان در خصوص ارائه رساله و مقاله ها از بروز تقلب علمي جلوگيري مي كند.

احمد معتمدي روز پنجشنبه در گفت و گو با گروه دانشگاه ايرنا اظهار كرد: در دانشگاه اميركبير هر هفته يا دو هفته يك بار استاد راهنما كار و پروژه دانشجو را در آزمايشگاه بررسي مي كند.
رئيس دانشگاه اميركبير ادامه داد: استاد راهنما هفته اي چند ساعت از تمام پروژه هاي اجرايي دانشجويان را سركشي مي كند و به طور كامل در جريان كار آنها است. در چنين شرايطي دانشجو توانايي تقلب ندارد.
وي در خصوص ارائه مقالات دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي، گفت: در طول مدت زمان تدوين مقاله نيز استاد مطالب را بررسي كرده و سپس تبديل به مقاله اي براي ارجاع مي شود.
معتمدي در خصوص دليل بروز تقلب علمي در رساله ها و پايان نامه ها، اظهار كرد: تقلب در برخي دانشگاه ها مثل دانشگاه غيرانتفاعي كه استاد 30 دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي دارد، رخ مي دهد؛ زيرا استاد زماني براي دريافت آگاهي و اطلاعات لازم از كار و رساله دانشجو را ندارد. بنابراين زمينه تقلب فراهم مي شود.
به گفته رئيس دانشگاه اميركبير در دانشگاه هاي معتبر استاد در ارتباط با دانشجو بوده و تقلب غير ممكن است.
معتمدي عنوان كرد: اهميت مقالات دليلي بر افزايش انگيزه در تقلب علمي و ارتقاء اساتيد نيست.
وي افزود: راه ارتقاء اساتيد، پروژههاي صنعتي و غير صنعتي، مقالات معتبر، كيفيت تدريس و ارزيابي دانشجويان است. اگر استادي به جاي 120 امتياز لازم، 400 امتياز داشته باشد، اما در ارزشيابي دانشجويي نمره پاييني بگيرد، ارتقاء مرتبه استاد تا زمان اصلاح موارد ارزشيابي متوقف مي شود.
رئيس دانشگاه اميركبير تصريح كرد: ارائه دو مقاله آي اس آي معتبر براي دانش آموختگي دانشجويان دكتري جزيي از ضوابط است، اما به تنهايي باعث ايجاد انگيزه براي بروز تقلب نمي شود.
معتمدي گفت: در دانشگاه اميركبيراستاندارد ها رعايت مي شود و مصداق تقلب يا موردي يافت نشده است. در 30 سال گذشته نيز هيچ مورد تقلب علمي جدي در اميركبير يافت نشده است.
رئيس دانشگاه اميركبير تصريح كرد: در سال هاي اخير نيز تقلب در رساله و پايان نامه هاي دانشجويي وجود نداشته است و اگر چنين اتفاقي بيفتد با خود استاد برخورد مي شود.
9465**1584