گازرساني به 17 روستاي شهرستان بانه آغاز شد

سنندج - ايرنا - رئيس شركت گاز بانه گفت: عمليات گازرساني به 17 روستاي اين شهرستان در قالب چهار پروژه آغاز شده است.

شيركو خنداني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين چهار پروژه شامل روستاي بايزيد و ساردكه در بخش نمشير، تاژان و تاژبان، ساداو و اشترآباد، ميك باينجان و بياندره در بخش آرمرده و برويشكاني در بخش ننور است.
وي افزود: پيمانكار پروژه هاي گازرساني مشخص شده و در برخي از آنها عمليات اجرايي نيز آغاز شده و اميدوارم سال آينده به بهره برداري برسند.
رئيس شركت گاز بانه تاكيد كرد: اعتبارات اين پروژه ها توسط شركت گاز تامين مي شود و به لحاظ تامين آن مشكلي وجود ندارد.
وي يادآور شد: مهمترين مشكل در انجام پروژه هاي گازرساني به روستاهاي شهرستان مرزي بانه صعب العبور بودن مسير برخي روستاهاست كه باعث كندي اجراي پروژه مي شود.
خنداني اضافه كرد: مالكان اراضي و معارضين يكي ديگر از موانع در انجام پروژه هاي گازرساني است كه باعث تاخير در انجام پروژه ها مي شود.
به گزارش ايرنا، بيش از 99 درصد شهرستان بانه و شهرهاي اقماري كاني سور، بوئين و آرمرده و 86 درصد روستاهاي شهرستان از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند و تنها به برخي روستاهاي بخش آرمرده و ننور هنوز شبكه گاز نرسيده است.
از مجموع 180 روستاي ثبت شده شهرستان بانه 119 روستا از نعمت گاز برخوردارند و به 19 كوخ كه در مسير پروژه هاي گاز رساني واقع شده اند نيز گاز رساني شده است.
شهرستان مرزي بانه با 158 هزار نفر جمعيت در 270 كيلومتري غرب سنندج مركز استان كردستان واقع شده است.
7469/9102