راي حمايتي سازمان جهاني ضد دوپينگ مبني بر تجديد عضويت مسكو

تهران- ايرنا- كميته اجرايي سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ (وادا) به رغم فشارهاي نهادهاي بين المللي مبني بر تعليق آژانس مبارزه با دوپينگ روسيه، به عضويت مجدد اين نهاد در وادا راي داد.

به گزارش ايرنا، شبكه تلويزيوني راشا تودي روز سه شنبه نوشت: بدنبال انتشار گزارش مك لارن (گزارش كميسيون بي‌طرف تحت رهبري ريچارد مك‌لارن براي اثبات نقض قوانين ضد دوپينگ توسط ورزشكاران روسي كه در 2 بخش براي آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ ارسال شد) مبني بر وقوع فساد گسترده دوپينگ در ورزش روسيه كه با حمايت دولت مسكو صورت گرفته بود؛ عضويت سازمان مبارزه با دوپينگ اين كشور در وادا در سال 2015 به حالت تعليق درآمد اما اين تحريم ها در ماه هاي اخير به طور موقت برداشته شد و وادا در ماه سپتامبر سال 2018 ميلادي ضرب الاجلي (31 دسامبر 2018) را براي روسيه معين كرد تا اين كشور نسبت به تحويل اطلاعات آزمايشگاه ها به هيات اعزامي سازمان جهاني ضد دوپينگ اقدام كند.
در ادامه پس از ورود تيم اعزامي وادا به روسيه، مقامات اين كشور با اعلام سازگار نبودن فرآيند استخراج اطلاعات آزمايشگاه هاي مسكو با قوانين اين كشور، ضمن جلوگيري از پيگيري فرآيند مذكور، هيات پنج نفره وادا را دست خالي بدرقه كردند.
اين اتفاق سيل انتقادهاي بين المللي را از مسكو به همراه داشت و نهادهاي گوناگون با انتشار بيانيه و نامه نگاري از وادا خواستند تا عضويت مجدد روسيه را در اين نهاد به حالت تعليق در آورد.
با اين حال، هفته گذشته سه تن از كارشناسان سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ به طور موفقيت آميز اطلاعات مورد نظر خود را از آزمايشگاه هاي مسكو استخراج كردند؛ اطلاعاتي كه متعاقبا توسط كارشناسان مستقل به طور جامع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
در بيانيه اي كه وادا در اين خصوص منتشر كرده، آمده است: بدنبال توصيه كميته مستقل تطبيق مجدد وادا، كميته اجرايي سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ امروز تصميم گرفت تا به اعمال شرايط تعيين شده در تاريخ 20 سپتامبر 2018 براي مسكو به منظور تطبيق با مقررات وادا، ادامه دهد.
دسترسي به آزمايشگاه هاي مسكو يكي از فاكتورهاي كليدي در تمديد عضويت روسيه در وادا بود؛ شروطي كه اين نهاد تاكيد كرده بود در صورت برآورده نشدن در ضرب الاجل معين شده، منجر به تعليق مجدد روسيه خواهد شد.
پس از مرتفع شدن تمامي موانع فني موجود در مسير استخراج اطلاعات مورد نظر، مقامات وادا بدون دردسر اطلاعات مذكور را كپي و به ماموريت خود در مسكو پايان دادند؛ پس از دريافت اطلاعات، اين نهاد اذعان داشت كه آخرين شرط براي تجديد عضويت مسكو برآورده شده است.
ورزشي**3991**9129