مشاور ذيصلاح براي تالاب ها انتخاب شود

بيرجند - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي گفت: براي رسيدگي به وضعيت تالاب ها بايد ابتدا مشاور ذيصلاح انتخاب شود.

به گزارش ايرنا سيد مجتبي علوي مقدم روز شنبه در نشست كارگروه استاني مقابله با پديده گرد و غبار افزود: سپس شركت هاي مشاور متعدد از طريق دعوت يا فراخوان ورود پيدا كنند و دستگاه مربوط نيز بايد همكاري لازم را با آنان داشته باشد.
وي گفت: از گذشته در خراسان جنوبي رسم بوده كه ابتدا مشاور، طرح را تهيه و دستگاه اجرايي تاييد و جلد خوبي براي آن انتخاب كرده و در كتابخانه دستگاه ها قرار مي داده در حاليكه اصلا اينگونه نيست و بايد مطالعات انجام شود و مشاوران در جلسه دفاع در قبال نقطه نظرات علمي، پژوهشي، كاربردي و تحقيقاتي خود پاسخگو باشند.
معاون استاندار خراسان جنوبي تصريح كرد: مرجع تاييد كننده نيز بايد داراي پايگاه علمي مشخص باشد تا هنگام تحويل و تاييد طرح، حق اظهار نظر داشته باشد و پيشنهادات لازم را ارايه دهد.
وي گفت: در طرح ظرفيت سازي، مشاركت و آگاهي رساني (سيپا) براي تالاب كجي نمكزار نهبندان بايد از ظرفيت علمي دانشگاه بيرجند استفاده شود.
علوي مقدم به نقش مردم و دستگاه هاي اجرايي در تهيه طرح هاي مطالعاتي اشاره و تاكيد كرد: بايد ضمانت اجرايي ايجاد شود تا دستگاه هاي اجرايي مكلف و موظف به همراهي شوند و بستر آن برگزاري همين كارگروه است.
وي از نبود فرماندار نهبندان در نشست امروز اين كارگروه گلايه كرد و گفت: فرماندار به عنوان نماينده عالي دولت در شهرستان نهبندان بايد قبل از ما در جلسه حضور مي داشت چون موضوع تالاب كجي نمكزار خيلي عادي نيست.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان جنوبي اظهار داشت: جداي از تامين منابع آب تالاب كجي نهبندان، زنده نگهداشتن تالاب، حيات وحش و ساير موضوعات، در مقابل همه مسئول هستيم و براي هر كدام بايد يك بسته علمي وجود داشته باشد.
وي بيان كرد: در انجام طرح تالاب كجي نمكزار مبناي علمي كار تطبيق داده شود و دستگاه هاي زيرساختي بايد مساعدت جدي داشته باشند تا شرايط روان، ساده و سريع به سرانجام برسد.
علوي مقدم گفت: در اجراي طرح هاي مطالعاتي از جمله تالاب كجي نمكزار، تعيين وظايف دستگاه هاي اجرايي، مشخص كردن شرح وظايف و حركت به سمت يكسان سازي اقدامات بسيار مهم است.
وي افزود: تالاب كجي نمكزار نهبندان با توجه به اقليم خشك منطقه و شرايط حاكم بر آن يك ضرورت منحصر به فرد و جدي است و بايد مورد توجه واقع شود.
معاون استاندار خراسان جنوبي گفت: بشر از زماني كه خلق شده با اقدامات غيرطبيعي، ناآگاهانه و بدون اطلاعات كارشناسي نظم طبيعي را به هم زده اما امروز از اين مرحله گذشته ايم و به مرحله بحران رسيده ايم.
علوي مقدم گفت: امروز نبايد به دنبال راهكار باشيم چون راهكارها و پيشنهادات علمي و كاربردي در همه مراجع ارايه شده و اجرا مهم است.
وي با اشاره به اقدامات حاشيه اي دستگاه هاي اجرايي افزود: روال شده در كارگروه ها دستگاه هاي اجرايي براي انجام وظايف خود موضوع مشاركت عمومي و مردم را مطرح مي كنند در حاليكه بايد اقدامات مشترك و در يك بستر دقيق و يكجا باشد.
معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي بايد بر انجام وظايف قانوني خود منطبق شوند اظهار داشت: مشاركت مردم در راس همه است اما بايد راه هاي مشاركت مردم را در بستر شرح وظايف خود انتخاب كنيم.
7557*3028