بكارگيري كودكان در جمع آوري زباله جرم است

تهران- ايرنا- رئيس اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، از پيگيري موضوع بكارگيري كودكان در جمع آوري زباله ها از سوي اين سازمان خبر داد و گفت: بكارگيري كودكان در جمع آوري زباله از سوي برخي پيمانكاران شهرداري، خلاف قوانين كار و جرم است.

رضا جعفري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر اينكه بكارگيري كودكان در موضوع زباله ها بايد متوقف شود، توضيح داد: طبق قانون كار بكارگيري كودكان زير 18 سال و به ويژه كودكان كمتر از 15 سال در جمع آوري زباله جرم است.
وي اضافه كرد: بهزيستي با شهرداري و معاونت رفاه وزارت كار درباره اين موضوع جلساتي داشته است اما متاسفانه به نتيجه مشخصي در اين زمينه نرسيده ايم.
جعفري تاكيد كرد: بكارگيري كودكان در اين زمينه، معارض حقوق كودكان است؛ كار كودكان فقط در شرايط استثنا كه به طور مثال به سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آنها صدمه نزند و مانع تحصيل نشود، مجاز است.
رئيس اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي حقوق كودك در سال هاي گذشته گفت: طبق اين لايحه نيز بكارگيري كودكان در مشاغل مختلف، تخلف است؛ از اين رو، اينكه پيمانكارهايي از يك سازمان رسمي، كودكان را بكار گيرند، قابل پذيرش نيست.
اجتمام**9185*1834