ارزش آفريني طرح توسعه مكران با مباني نظري امكان پذير است

بندرعباس- ايرنا- عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان از توجه به توسعه سواحل مكران در برنامه توسعه ششم به عنوان يك اتفاق مطلوب در استان هرمزگان نام برد و گفت: اين طرح توسعه بدون مباني نظري نمي تواند ارزش آفريني رضايت بخشي داشته باشد.

محمد صادقي روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: تا زماني كه در طرح توسعه مكران برسر مباني نظري آن به يك وحدت و جمع بندي نرسيم ارزش آفريني مورد انتظار اتفاق نمي افتد.
وي در خصوص چيستي توسعه مكران بيان داشت: توسعه امروز مفهومي خواستني نيست بلكه يك الزام و اجبار به عنوان مميزه دولت ها و انسان ها است.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان ادامه داد: اگر توسعه را به عنوان افزايش دامنه قابليت هاي انتخاب يك انسان تعريف كنيم كه به دنبال ساختن يك انسان شكوفا است، بايد ببينيم اين مفهوم نهايي يا مفهومي داراي وحدت حداقلي است كه در ساختار سواحل مكران با حجم وسيعي از قابليت ها اتفاق مي افتد يا خير؟
صادقي افزود: اينكه اين توسعه نامتوازن با چه مكانيزمي مي خواهد به نقطه تعادل برسد نيز پرسش اساسي مطرح شده در اين توسعه است.
اين كارشناس حقوق اقتصادي عنوان كرد: وقتي مي گوييم عدالت جغرافيايي نداريم به تبع آن عدالت توزيعي هم وجود ندارد و به دنبال آن مكانيزم هاي اصلاحي را نمي توان به درستي اعمال كرد بنابراين با يك توسعه نامتوازن از امكانات و فرصت ها مواجه هستيم.
اين استاد دانشگاه هرمزگان يادآور شد: داشتن صرف منابع طبيعي و فرصت، بيانگر قدرت نيست بلكه استراتژي استفاده از آن ها قدرت است.
صادقي با طرح اين سوال كه آيا ما با صرف اين قابليت ها مي توانيم به مطلوبي كه از توسعه تعريف شده برسيم، گفت: توسعه چون يك تابع كلي است به هم انديشي و گفتمان كلي نياز دارد براين اساس اگر آسيب شناسي حداقلي داشته باشيم درمي يابيم كه موضوع رشد القايي و بالادستي را به درستي متوجه نشده ايم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود يك موضوع مغفول مانده در اين طرح توسعه به مشخص نبودن نهاد مقررات گذار اشاره كرد و ادامه داد: اكنون كه عدالت جغرافيايي فراهم نيست چگونه مي توانيم اين عدالت را از رشد القايي نجات داده و به سمت قاعده سازي و مكانيزم هاي مقررات گذاري حركت كنيم.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در طرح توسعه بايد ببينيم آيين نامه هاي مقررات گذار توسط چه نهاد يا اشخاصي مطرح يا به تعبيري ديگر اين آيين نامه ها در حكمراني مستقيم يا غيرمستقيم دولت ها متولد مي شوند.
صادقي در خصوص جايگاه حكمراني غيرمستقيم در توسعه مكران نيز از دستيابي به تعادل بين عدالت فضايي و عدالت توزيعي را يك موضوع بسيار مهم برشمرد و افزود: اگر در توسعه مكران هدف تجارت و رقباي پيراموني باشد در زمان حاضر با يكسري چالش ها روبرو هستيم.
به گفته وي، در مقررات گذاري اجتماعي در حوزه كنترل زيست محيطي، ايمني، بهداشت و امنيت و نداشتن تبعيض بين كارگران نيز بايد به يك مدل مشترك برسيم.
عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان خاطرنشان كرد: اگر در اين توسعه به دنبال هدف گذاري هاي نظامي، اقتصادي و اجتماعي هستيم بايد بر سر يكسري استانداردها، قواعد حاكم بر رفتارها و نتايج مورد انتظار در يك ساختار تئوري بازي و مدل هاي مشخص كه رويكرد پويايي را به دنبال دارد، نيز باشيم.
9887 /6048