خودروسازان در قبال قربانيان سوانح جاده‌اي مسئوليت نمي‌پذيرند

شيراز- ايرنا- مديركل مشاركت‌هاي مردمي و توانمندسازي بهزيستي كشور گفت: جاده‌ها سالانه 20 هزار كشته تحويل مي‌دهند، يعني دو برابر كشته‌هاي جنگ تحميلي؛ اما شركت‌هاي خودروساز داخلي كه بيشترين كشتارها مربوط به توليدات آن‌هاست، هيچ مسئوليتي نپذيرفته اند.

به گزارش ايرنا، محمدعلي كوزه گر شنبه 22دي ماه در نخستين جلسه هم‌انديشي سازمان‌هاي دولتي، همياران بهزيستي، مسئوليت اجتماعي(سهم) كه به ميزباني بهزيستي شيراز برگزار شد، اضافه كرد:تاكنون هيچ مركز نگهداري از معلولان يا بيمارستان سوانح، توسط شركت‌هاي خودروساز احداث نشده كه نشان مي‌دهد اين صنايع مسئوليت اجتماعي‌شان را نمي پذيرند.
وي بيان كرد: ضريب ايمني خودروهاي خارجي بيشتر است و اگر تصادف هم صورت گيرد، تلفات آنها به دليل همين ضريب ايمني كمتر است.
كوزه گر گفت: خودرو سازان داخلي آسيب ‌رسان ترين شركت ها در صنايع هستند و سالانه حدود 80 هزار نفر مصدوم تحويل مي‌دهند كه بايد تحت پوشش بهزيستي قرار گيرند.
وي همچنين گفت: نشست هم‌ انديشي سازمان‌هاي دولتي، همياران بهزيستي، مسئوليت اجتماعي(سهم) گامي بزرگ و مبتكرانه براي جلب توجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به خدمات بهزيستي است.
كوزه گر با بيان اينكه همه بايد در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي احساس مسئوليت كنند، اضافه كرد: در فرهنگ ملي و آموزه‌هاي ديني به مسئوليت اجتماعي توجه شده است؛ براي مثال پرداخت زكات و فطريه از بهترين دستورهاي ديني در اين زمينه است.
مديركل مشاركت‌هاي مردمي و توانمندسازي بهزيستي كشور افزود: برخي مردم خواسته يا ناخواسته دچار آسيب اجتماعي مي‌شوند و اين آسيب‌ها همچون آتشي است كه اگر خاموش نشود گريبان و كاشانه همه ما را خواهد گرفت.
مديركل مشاركت‌هاي مردمي و توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور عنوان داشت: امروزه تعريف مسئوليت اجتماعي در سازمانها و نهادهاي مردمي تجلي مي يابد.
وي با بيان اينكه 6 ميليون مددجو از بهزيستي خدمات دريافت مي‌كنند، گفت: يك و نيم ميليون نفر از اين تعداد معلولان هستند و سالانه 30 هزار كودك معلول نيز متولد مي‌شود‌ كه اين به معناي تحميل هزينه‌هاي سنگين بر دولت و مردم است.
7375 /1876