شهريه سنواتي دانشگاه ها تغيير نكرده است

تهران - ايرنا - مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم با بيان اين كه شهريه سنواتي ها طبق روال گذشته است، گفت: تصميم گيري درمورد تحصيل رايگان در نيم سال دهم دوره كارشناسي كه نيم سال سنوات محسوب مي شود، برعهده هيأت امناي دانشگاه ها است.

«محمدرضا آهنچيان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا افزود: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليتي در قبال دريافت شهريه سنوات و ميزان آن ندارد؛ چرا كه اين موضوع از سوي اين وزارتخانه به هيأت امناي دانشگاه ها واگذار شده است.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه دانشجو توان پرداخت شهريه سنوات را نداشته باشد، اين اطلاع را دارم كه هيأت هاي امناي دانشگاه ها بخشودگي هم اعمال مي كنند.
اين مقام مسئول با رد برخي شايعات مبني بر كاهش سقف مجاز سنوات، گفت: از تعداد سنوات كم نشده است. بر اساس روال گذشته تاكنون، هشت نيم سال مجاز تحصيلي و دو نيم سال اضافه در كل 10 نيم سال براي تحصيل در مقطع كارشناسي در نظر گرفته شده است.
آهنچيان ادامه داد: در نيم سال دهم با تصميم هيأت امناي دانشگاه، بحث دريافت شهريه مطرح مي شود.
به گزارش ايرنا، پرداخت شهريه سنوات بعد از نيم سال هاي مجاز با واكنش دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه هاي دولتي روبرو شده است.
در همين زمينه، تشكل هاي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در اين مورد به ايرنا اعلام كردند كه سنوات رايگان تحصيل در دوره كارشناسي در حالي به هشت ترم كاهش يافته كه دانشجويان روزانه طبق قانون اساسي از حق تحصيل رايگان برخوردارند.
به عنوان مثال، سنوات رايگان تحصيل در كارشناسي به هشت ترم رسيده كه بر اساس آن بايد چهار ميليون شهريه در ترم 9 داده شود. اين ميزان شهريه بر اساس رقمي است كه دانشجويان نوبت دوم براي تحصيل به دانشگاه مي پردازند.

**تعيين تكليف مشروطي ها
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم همچنين درمورد تصميم گيري براي دانشجويان مشروطي، تاكيد كرد: بر اساس آيين نامه هاي آموزشي وزارت علوم، نگذراندن يك واحد درسي توسط دانشجو اهميت ندارد، بلكه تعداد مشروطي ها و سقف سنوات در ادامه تحصيل پس از ترم هاي مجاز، مهم است.
آهنچيان در توضيح اين موضوع خاطرنشان كرد: در مقطع كارشناسي با سه ترم مشروطي و در مقطع فوق ليسانس با دو ترم مشروطي، دانشجو از دانشگاه اخراج مي شود. قبل از اخراج هم پرونده مشروطي در كميسيون موارد خاص مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي گفت: در صورتي كه مشروطي فرد موجه باشد، اجازه بازگشت به تحصيل صادر مي شود و اگر كم كاري از سوي دانشجو محرز باشد، بعد از ترم هاي مجاز مشروطي، اخراج مي شود.
**9492**1336

سرخط اخبار علم و آموزش