نجات زمين با نهادينه كردن آموزش حفظ محيط زيست امكان پذير است

تهران- ايرنا- سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه حفظ محيط زيست پاك و سالم به عنوان مادر گيتي واجب است، گفت: بايد دانش آموزان را از نخستين پايه هاي تحصيلي آموزش دهيم تا اين باور و نگرش در نسل امروز و فردا، نهادينه شود.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، «حيدر توراني» روز پنجشنبه در دومين همايش ملي آموزش جغرافيا با رويكرد آب و محيط زيست در كتاب هاي درسي كه در شركت مديريت منابع آب ايران برگزار شد، افزود: ساكنان زمين وقتي از دوران كشاورزي به صنعتي مدرن روي آوردند، پيكره زمين را در هم كوبيدند و بر آن زخم زدند.
«اگر چه حركت هاي مثبتي برداشته شده اما در مقابل اين سيل تخريب، ناچيز است و ادامه اين روند موجب نابودي هشتاد تا نود درصد جنگل هاي انبوه استوايي تا سال 2020 خواهد شد چرا كه هر روزه حدود 90 هكتار از جنگل هاي انبوه به دليل بهره بري نابجا و در جهت سودجويي نابود مي شود.»
معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: جنگل ها و مراتع انبوه در كشور ما بسيار ناچيز است ولي بر اساس نظريه آشوب كه همه كل از يك جزء ناشي مي شود، همه ما در حفظ زمين سهم داريم البته اين سهم تنها در جهت نابودي مستقيم حيات نبايد باشد. نبايد به آلودگي هوا دامن بزنيم تا ماسك هاي ما به فروش برسد.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تاكيد كرد: تحول زماني رخ مي دهد كه زنگار غفلت از قلب هاي ما شسته و دريچه هاي اميد گشوده شود و اين زماني است كه ما به اين احساس خالصانه تسليم شويم. اين درك و گشودن روح به سمت افكاري متفاوت و تازه، دروازه ها را به سمت تغيير مي گشايد اما اين كه با مشاهده نابودي محيط زيست تغييري در ما حاصل نمي شود و ما نسبت به سرنوشت آيندگان بي تفاوت شده ايم با نصيحت و سمينار و كنفرانس درست نمي شود و وجدان بيدار مي طلبد.
توراني يادآور شد: بايد به اين فكر كنيم كه اگر آيندگان از ما بپرسند كه چرا حق طبيعي ما را با خودسري و خودخواهي و ترس از دست دادن هاي مادي و شغلي ناديده گرفته و نابود كرده ايد، چه پاسخي مي توانيم بدهيم؛ پس همانطور كه براي آينده شخصي خود برنامه ريزي مي كنيم بايد پاسخگوي آنان نيز باشيم.
وي با تاكيد بر اين امر كه تحول و تغييرات جهاني از يك نفر شروع و سپس ميليون ها نفر را درگير مي كند، تصريح كرد: در دراز مدت مفهوم سه گانه مديريت سبز يعني زمين، مردم و سود يا به عبارتي محيط زيست، حقوق اجتماعي و شهروندي مردم و منافع مادي و مالي بايد همچنان مطرح شود تا نزد همگان باورپذيرتر شود.
وي راه هاي نجات را نهان شده در بدنه سياست دانست و گفت: اين راه هاي نجات در گرو گفت و گوهاي صادقانه ما با يكديگر در سطح بين المللي و جهاني است. در اين راستا نه به پژوهش و بررسي بيشتر بلكه به ارتباطات بيشتر نيازمنديم زيرا آنچه نجات خواهد يافت، خودمان هستيم و نتيجه اقدامات به نفع خوشبختي، احساسات روابط خانواده دوستان و سرزمين خودمان خواهد بود.
توراني در پايان يادآور شد: چگونه مي توانيم شاد و با قدرت بر بستر زمين ناسالم و ناشاد زندگي كنيم؟ پس بايد دانش آموزان را در قالب فرصت ها و قدرت هاي حفظ حقوق مردم و حفظ محيط زيست و بهره گيري از مواهب الهي آموزش دهيم و اين باور و نگرش را در نظام آموزشي خود نهادينه كنيم.

** با آموزش، نسلي آگاه و حساس نسبت به محيط زيست پرورش خواهد يافت
دكتر سياوش شايان رييس شوراي سياستگذاري اين همايش هم در سخناني گفت: بر اساس شواهد ميداني در خانه، مدرسه و جامعه، ميزان حساسيت دانش آموزان و دانشجويان و كساني كه در آينده تصميم گير كشور خواهند بود نسبت به محيط زيست چند برابر افزايش يافته است.
وي افزود: وقتي شاهد هستيم كودكان و نوجوانان به محض خطاي زيست محيطي از سوي بزرگسالان، به آنان هشدار و تذكر مي دهد، يعني اين نسل بيشتر از ما به محيط زيست حساسيت نشان مي دهند و نسل آينده محافظان بهتري از زمين خواهند بود.
شايان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي كه در آن حفاظت از محيط زيست را وظيفه شهروندان عنوان كرده است، افزود: اجراي اين اصل با آموزش هاي محيط زيستي اجرايي مي شود. پس براي همه گير شدن اين امر، نياز مبرم است كه از پايه هاي نخست تحصيل، آموزش ها، توسط مربيان مجرب شروع شود تا در آينده كشور معقولي از نظر محيط زيست داشته باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر كتاب هاي درسي از اول دبستان تا سوم مطالب آب و محيط زيست تدريس مي شود. در پايه هاي بالاتر در كتاب هاي جغرافيا، زمين شناسي، تعليمات اجتماعي و مدني، دروس ديني و حتي كتاب انگليسي و غيره محيط زيست براي دانش آموزان تعريف شده است. با اين اوصاف مي بينيم كه آينده بهتري با آموزش هاي رسمي خواهيم داشت.
به گفته شايان، ضرورت تاكيد بر تشديد آموزش، دليل اصلي برگزاري اين همايش است كه با حمايت سازمان هاي مختلف از نيروي دريايي، وزارت آموزش و پرورش، شهرداري و غيره برگزار شد تا با سياستگذاري هاي لازم، روزگار بهتري براي آيندگان فراهم كنيم.
علمي*9294*2025