ميز خدمت الكترونيك در 34 دستگاه اجرايي قزوين مستقر است

قزوين - ايرنا- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه قزوين گفت: هم اكنون ميز خدمت الكترونيك در 34 دستگاه اجرايي استان مستقر بوده و فعاليت مي كنند.

به گزارش ايرنا، حميد حبيبي روز پنجشنبه در سومين نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان قزوين كه با حضور معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد، افزود: طي بازديد از 496 ساختمان اداري استان در مدت 2 ماه ، مشخص شد كه 23 درصد از آنها فاقد ميز خدمت بوده اند كه اين نقص بايد زودتر برطرف شود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان برنامه و بودجه قزوين ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال در نظر سنجي هاي انجام شده از هفت هزار شهروندي كه به ادارات كل استان قزوين مراجعه كرده اند، 28 درصد آن مربوط به دستگاه هاي مركز استان بوده و 45 درصد آنها نيز براي نخستين مرتبه مراجعه داشته اند.
به گفته وي، 33 دستگاه اجرايي استان قزوين نيز به طور مرتب در نشست كارگروه توسعه مديريت حضور داشته اند.
8054*3013