ساز و كار اجراي ميز خدمت در بستر فضاي الكترونيك مهيا شود

رشت - ايرنا - استاندار گيلان با اشاره به نقش ميزخدمت در كاهش مراجعه به اداره ها و نيز سهولت پاسخگويي به مراجعان گفت: بايد ساز و كار اجراي اين طرح در بستر فضاي الكترونيك مهيا شود.

گزارش روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا حاكيست؛ مصطفي سالاري عصر سه شنبه در دومين جلسه شوراي راهبردي توسعه استان كه بمنظور بررسي آخرين وضعيت كارگروه راهبردي توسعه استان و طرح هاي اجرا شده برگزار شد، با اشاره به نقش شوراي راهبردي توسعه استان در امر قانونگذاري اظهار داشت: آنچه كه بايد به عنوان هدف در راس امور قرار گيرد ، رسيدن به توسعه پايدار و رفع محروميت هاي استان است.
وي با بيان اينكه نيروي انساني كارآمد موجبات اعتلاي دستگاه هاي اجرايي را فراهم مي كند، توجه به اثربخشي پرسنل و ميزان تخصص آنان در انجام امور را مهم و قابل ارزيابي در گماشتن افراد در پست سازماني دانست.
نماينده عالي دولت در گيلان افزود: آنچه كه در اداره ها و نهادها بايد به دقت دنبال شود؛ اجراي صحيح وظايف از سوي مديران و كاركنان است كه اين مهم بايد در قالب ضوابط محكم و خودكنترلي به اجرا برسد.
سالاري يادآور شد: نظارت و بازرسي بر حسن انجام كار در ميز خدمت اجرايي با جديت دنبال شود و دستگاه هايي كه در اين امر كوتاهي مي كنند نيز معرفي شوند.
وي بر ضرورت اجراي صحيح قانون و شهامت در انجام وظايف محوله از سوي مديران دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد و به مديراني كه با كم كاري و محافظه كاري هاي بيش از اندازه موجب ركود سازماني مي شوند ، هشدار داد.
استاندار گيلان در خاتمه سخنانش عدم جذب نيرو با عناوين مختلف را امري مهم خواند كه بايد با جديت از سوي مديران استاني و دستگاه هاي اجرايي رعايت شود و در تمامي گزينش ها معيار انتخاب پيروزي در شرايط رقابتي باشد.
7296/2007/