فولاد 1100 ميليارد ريال در دانشگاه صنعتي اصفهان سرمايه گذاري كرد

اصفهان - ايرنا - معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: 2 شركت بزرگ فولاد كشور، يكهزار و يكصد ميليارد ريال سرمايه گذاري پژوهشي در اين دانشگاه انجام دادند كه به نوبه خود، كم نظير است.

محمدجواد اميدي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شركت هاي فولاد مباركه اصفهان و هرمزگان يكهزار و يكصد ميليارد ريال در پژوهشكده فولاد دانشگاه صنعتي اصفهان براي اجراي سند راهبردي پنج ساله سرمايه گذاري كردند.
وي با بيان اينكه با اين سرمايه گذاري، دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان قطب پژوهشي فولاد ايران، مطرح مي شود، اظهار داشت: بخش خصوصي با سرمايه گذاري و امضاي سند راهبردي پنج ساله براي پژوهشكده فولاد دانشگاه، بيشتر به مديريت پژوهشي مي پردازد و كارهاي آن در دانشگاه ها و از طريق شبكه سازي انجام مي شود.
اميدي با اشاره به اينكه دانشگاه صنعتي اصفهان در سال هاي گذشته همكاري پژوهشي بسيار خوبي با صنايع فولاد كشور داشته است، اضافه كرد: سه نوع پژوهشكده در دانشگاه ها تعريف شده كه در نوع اول، خود دانشگاه و در نوع دوم، دولت هزينه هاي آن را مي پردازد اما در نوع سوم، بخش خصوصي در آن سرمايه گذاري مي كند كه اكنون مي توان گفت پژوهشكده فولاد اين دانشگاه از نوع سوم است.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان تاكيد كرد: اين حجم از سرمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهشكده دانشگاه، نشان از اعتماد آنها به توان بدنه علمي كشور دارد.
وي با بيان اينكه اين كار به شبكه سازي بين پژوهشكده ها و دانشگاه هاي مختلف براي پژوهش در عرصه فولاد نيز كمك بسياري مي كند، تصريح كرد: شبكه سازي پژوهشي يكي از ضرورت هاي امروز كشور براي توسعه پايدار است.
اميدي از ديگر دستاوردهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهشكده هاي دانشگاه ها را كمك به توانمندسازي صنايع و استفاده از آنها از جديدترين فناوري هاي روز عنوان كرد.
پژوهشكده فولاد دانشگاه صنعتي اصفهان با مشاركت هلدينگ شركت فولاد مباركه شامل فولاد مباركه اصفهان و فولاد هرمزگان، مأموريت ارتقاي پايداري صنعت فولاد در سطح ملي و منطقه اي را در دستور كار خود قرار داد.
در سند راهبردي اين پژوهشكده با پيش‌بيني اختصاص يك هزار و يكصد ميليارد ريال براي يك برنامه پنج ساله، فعاليت‌هاي اين پژوهشكده در هفت محور سازمان دهي شده است.
توسعه توليد فولادهاي جديد با ارزش افزوده بالا، توسعه فناوري و افزايش بهره وري با بهينه سازي فرآيندهاي توليد و بهبود عملكرد تجهيزات، مديريت پسماند، پساب و ضايعات صنعتي، مطالعه و بررسي توسعه زيرساخت ها و ابزارهاي صنعت توليد فولاد، تدوين استانداردها و ارتقا دانش فني پرسنل بهره بردار و انتقال فناوري، تدوين استراتژي تأمين مواد اوليه، افزودني ها و مواد مصرفي در صنعت فولاد با ملاحظات كمي و كيفي و توسعه و بروزرساني آزمايشگاه ها از حوزه هاي تخصصي اين پژوهشكده است.
استفاده از ظرفيت هاي موجود در دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي براي انجام پژوهش هاي كاربردي و اجراي طرح هاي نوآورانه توسط مراكز نوآوري و شركت هاي استارتاپي (نوپا) از جمله ابعاد همكاري اين پژوهشكده با صنعت فولاد كشور خواهد بود.
دانشگاه صنعتي اصفهان حدود 10 هزار دانشجو، 500 عضو هيات علمي، 13 دانشكده و هشت پژوهشكده دارد و به عنوان يكي از دانشگاه هاي برتر كشور مطرح است.
اين دانشگاه در پنج سال گذشته حدود 650 قرارداد پژوهشي به ارزش يكهزار و 500 ميليارد ريال با واحدهاي صنعتي و سازمان هاي مختلف منعقد كرده است.
3011