حذف مشق شب براي دانش آموزان ابتدايي الزامي است

بوشهر- ايرنا- معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: حذف مشق شب براي دانش‌ آموزان دوره ابتدايي الزامي است و در سال جاري همه شهرستان ها و مناطق ملزم به اجراي آن هستند.

به گزارش ايرنا، محمود قاسمي سه شب در نشست با راهبران آموزشي و كارشناسان ابتدايي آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در سياست جديد آموزش‌ و پرورش، فعاليت هاي هدفمند و مهارت محور بايد جايگزين نوشتن مشق شب شود.
وي بيان كرد: براين اساس بايد فعاليت‌هايي به دانش آموزان تكليف شود كه در آن علم‌آموزي، انديشه ورزي، تحقيق و تعامل بيشتر دانش ‌آموز با اعضاي خانواده باشد.
قاسمي اضافه كرد: مشق شب در مدرسه هايي كه مشمول اين طرح هستند بايد حذف شود چنانچه مشق شب براي دانش‌ آموزان دوره ابتدايي در مدرسه مشاهده شود، مدير مدرسه عزل مي شود.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: حذف كتاب‌ها و جزوه هاي كمك‌ درسي، كلاس‌ها و آزمون‌هاي چهار گزينه مدرسه كمك شاياني به روحيه دانش آموزان مي كند.
وي اظهار داشت: طبق پيش بيني هاي انجام شده در سال آينده آموزش ابتدايي استان با كمبود نيروهاي آموزشي رو برو است كه بايد چاره اي انديشيده شود چون در مقابل كمبود هر نيرويي ممكن است كلاسي تعطيل شود.
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: شالوده شخصيت آينده دانش آموز به لحاظ تربيتي و آموزشي در دوره ابتدايي شكل مي گيرد به همين دليل اين دوره يكي از حساس ترين مقاطع سني دانش آموزان است.
وي گفت: در زمان حاضر حدود 23هزار نفر از دانش آموزان استان بوشهردر پايه اول ابتدايي تحصيل مي كنند.
قاسمي افزود: آموزش و پرورش استان از لحاظ درصد تحقق جذب نوآموز 6ساله در پيش دبستاني ها از استان هاي برتر كشور است و كارشناسان بايد در سال آينده نيز برنامه اي مدون براي افزايش جذب نوآموز پيش دبستاني داشته باشند.
وي يادآور شد: با توجه به 2 زبانه بودن بيشتر دانش آموزان، جذب حداكثري نوآموزان در دورزه پيش دبستان مهم است و اميدواريم اين اقدام مهم در افزايش كيفيت آموزشي بيش از پيش موثر باشد.
قاسمي در باره راهبران آموزشي و پرورشي گفت: راهبران آموزشي و پرورشي بازوان توانمند كيفيت بخشي به برنامه‌هاي آموزشي و پرورش هستند و در زمان حاضر بيش از 23 راهبر آموزشي در استان فعاليت دارند كه با توجه به پراكندگي جمعيت روستايي و كلاس هاي چند پايه در استان فعاليت دارند.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش استان بوشهر، وظايف راهبران آموزشي را مهم برشمرد و اضافه كرد: باتوجه به تشكيل كلاس هاي چندپايه درمناطق روستايي ازمهمترين اهداف حضور راهبران در مناطق، ارتقاي كيفي امور آموزشي و پرورشي در روستاها، ارتقاي مهارت حرفه اي معلمان آموزش ابتدايي، جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان روستايي و كاهش فاصله سطح علمي دانش آموزان روستايي نسبت به منطقه است.
وي گفت: راهبران آموزشي بايد از علم و تخصص برخوردار و داراي مهارت هاي فني، علمي و انساني باشند و استان بوشهر با توجه به جمعيت پراكنده دانش آموز روستايي نيازمند راهبران قوي در اين زمينه است.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: برنامه تدبير براي بهبود فرآيندهاي مديريتي در مدارس ابتدايي است و سعي بر آن دارد تا مديران مدارس با تحليل وضع موجود برنامه عملياتي را تدوين و اجرا كنند.
قاسمي افزود: نهادينه سازي برنامه محوري در مديريت مدرسه، تقويت فرآيند ارزيابي مستمر برنامه ها و فعاليت ها با تأكيد بر خودارزيابي، بهبود سطح عملكرد مدرسه در برنامه ها، فعاليت ها و اقدامات و توسعه و تقويت فرهنگ مشاركت و كارگروهي در مدرسه از ديگر اهداف اجراي اين برنامه است.
6047/6043