هرهكتار عمليات آبخوان داري سالي هزار مترمكعب آب ذخيره مي كند

تهران- ايرنا- مدير كل دفتر كنترل سيلاب و آبخوانداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: با اجراي هر هكتار عمليات آبخوان داري سالانه هزار مترمكعب آب در زمين ذخيره مي شود و در نتيجه از خسارات ناشي از سيل و فرونشست زمين مي كاهد.

به گزارش يكشنبه ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي، ابوالقاسم حسين پور با تاكيد بر ضرورت حفظ آب در كشور افزود: بهره برداري هاي نادرست از منابع طبيعي آب منجر به تخليه آبخوان ها و فرونشست دشت ها شده است و در صورت نبود مديريت در اين بخش مي تواند امنيت غذايي و حيات اقتصادي و اجتماعي مردم را متاثر سازد.
وي افزود: غفلت از مديريت منابع آبي مي تواند توازن عرصه هاي طبيعي و تعادل اكولوژيك و هيدرولوژيك حوزه هاي آبخيز را با چالش جدي مواجه سازد.
وي اظهار داشت: اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري حاكي از كاهش خسارات سيل به ميزان بيش از 50 و 70 درصد در مناطق مختلف كشور بوده و در برخي موارد نيز بطور كامل و 100 درصد از خسارات سيل پيشگيري كرده است.
حسين پور تصريح كرد: همچنين اين اقدام ها سبب افزايش آبدهي قنوات به ميزان بيش از 2 تا 3 برابر براي جبران بخشي از افت سطح ايستايي و كاهش بيلان منفي آبخوان هاي كشور در مناطق تحت پوشش كمك كرده است.
مديركل دفتر كنترل سيلاب و آبخوان داري سازمان جنگل ها به تامين منابع فعاليت هاي سالجاري از محل صندوق توسعه ملي در سطح 800 هزار هكتار از آبخيزهاي كشور اشاره كرد و گفت: گستردگي حوزه هاي آبخيز كشور و ضرورت انجام فعاليت در 80 درصد عرصه هاي باقيمانده در وضعيت بحران آب موجود، بيانگر اين است كه در شرايط كنوني بيش از پيش نيارمند توسعه فعاليت هاي آبخوانداري در كشور هستيم.
وي افزود: حفظ و پايداري آب در چرخه اكوسيستم هاي طبيعي كشوري كم آبي همچون ايران، كه از طرفي بواسطه سيل خيز بودن با وقوع سيل هاي شديد مواجه بوده و از سوي ديگر خشكسالي هاي طولاني مدت را تجربه مي كند، از مسائل مهم و اساسي كشور به شمار مي رود.
حسين پور ادامه داد: پايداري توليدات كشاورزي و عرصه هاي طبيعي كشور در شرايط تنگناي آب موجود، سازگاري با كم آبي، استمرار توليد آب در سطح حوزه هاي آبخيز و جلوگيري از مهاجرت هاي اقليمي مستلزم اعمال رويكردهاي جامع نگر و بهره برداري اصولي و بهينه از ظرفيت بارش ها و سيلاب ها در راستاي مديريت خشكسالي و كم آبي است.
وي اضافه كرد: آبخوان داري با شيوه هاي بهره برداري مناسب از باران در سطح حوزه هاي آبخيز، ضمن كاستن از شدت وقوع سيلاب هاي مخرب از طريق افزايش زمان تمركز سيلاب و ايجاد فرصت نفوذ جريان هاي سطحي، كاهش تبخير و تغذيه آبخوان هاي زيرزميني، علاوه بر احياي عرصه هاي طبيعي، امكان دستيابي به آب را به صورت پايدار با استفاده از روش هاي ساده و بومي ميسر مي سازد.
به گزارش ايرنا، براساس برنامه ششم توسعه براي اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در كشور 10 ميليون هكتار هدف گذاري شده است كه طبق اين برنامه بايد هر ساله در سطح 2 ميليون هكتار اين پروژه اجرايي شود، در حالي كه به علت محدوديت بودجه در سال جاري 800 هزار هكتار آن محقق مي شود.
براي انجام پروژه آبخيزداري و آبخوان داري در سطح موثر 800 هزار هكتار، نزديك به 923 كارگاه راه اندازي و 835 پيمانكار جذب شده كه به نظر مي رسد حدود 5 هزار نفر امسال براي اجراي اين پروژه مشغول به كار شوند كه علاوه بر اثرات اشتغالزايي، احياي چشمه و قنوات را در پي خواهد داشت.
آبخيزداري علم و هنر مديريت منابع آب، خاك و پوشش گياهي يك آبخيز است، به شكلي كه بهره برداري مداوم از اين منابع برآورده شود و حوزه آبخيز محدوده‌اي است كه آب ناشي از باران و ذوب برف‌ها به يك آبراهه يا رودخانه سرازير مي‌شود.
اقدامات بيولوژيكي (ايجاد يا تقويت پوشش گياهي از طريق نهال‌كاري، بذركاري، كپه‌كاري)، مكانيكي (پخش سيلاب، بندخاكي، بندهاي رسوبگير ملاتي، گابيوني و خشكه‌چين)، بيومكانيكي (سكوبندي، تراس‌بندي، بانكت‌بندي همراه با تقويت پوشش گياهي) و مديريتي (حفاظت و قرق، كشاورزي حفاظتي) از جمله فعاليت ها در حوزه آبخيزداري است.
اقتصام**9186*2025