انجمن هاي علمي بازوان مشورتي سازمان حفاظت محيط زيست هستند

تهران- ايرنا- معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه انجمن هاي علمي بازوان مشورتي اين سازمان هستند، گفت: همكاري با انجمن هاي علمي به منظور رفع معضلات زيست محيطي در دستور كار سازمان محيط زيست قرار گرفته است.

به گزارش روز يكشنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، اسكندر اميدي نيا در نخستين نشست اتاق فكر انجمن هاي علمي كشور با تاكيد بر اينكه آموزش و اجتماعي كردن موضوع حفاظت از محيط زيست اولويت اول سازمان حفاظت محيط زيست است، افزود: اتاق فكر انجمن هاي علمي كشور به منظور هم انديشي براي بهره برداري از ظرفيت ارزشمند انجمن هاي علمي تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه انجمن هاي علمي مي توانند به عنوان بازوان مشورتي سازمان محيط زيست در سطح جامعه و متخصصين حوزه محيط زيست تاثير گذار باشند، اظهار داشت: انجمن هاي علمي به شكل منسجم با سازمان حفاظت محيط زيست همكاري كنند.
اميدي نيا با تاكيد بر اينكه انجمن هاي علمي بايد فرصت ها را شناسايي كنند، اظهار داشت: انجمن هاي علمي نبايد انفعالي عمل كنند و بايد مشاركت فعال داشته باشند و پاسخ هاي علمي براي مشكلات زيست محيطي ارائه كنند.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: انجمن هاي علمي به حل مشكلات زيست محيطي به صورت مسئولانه نگاه كنند.
در اين نشست نمايندگان انجمن ژنتيك ايران، انجمن آموزش محيط زيست اتحاديه انجمن هاي علمي منابع طبيعي و محيط زيست ايران، انجمن هواي پاك، انجمن علمي بهداشت محيط زيست ايران، انجمن آمايش و انجمن ارزيابي محيط زيست ايران به بيان ديدگاه و نظرات خود پرداختند.
چهارچوب همكاري هاي سازمان محيط زيست با انجمن هاي علمي در جلسات بعدي نهايي مي شود و مقرر شد انجمن هاي علمي به صورت تخصصي و جدي در حل چالش هاي زيست محيطي با سازمان محيط زيست همكاري كنند.
علمي 9014**2017