سامانه نوبت دهی در همه بیمارستان های كشور اجرا شد

تهران- ایرنا- معاون درمان وزارت بهداشت گفت: سامانه نوبت‌گیری و نوبت ‌دهی الكترونیكی بیماران در كل كشور اجرا شده است اجرای سامانه استحقاق‌سنجی هویتی بیمه پایه و تكمیلی بیماران نیز در تمام بیمارستان‌های دولتی اجرا شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی روز شنبه درباره اقدامات معاونت درمان وزارت بهداشت در راستای سامان‌دهی ارائه خدمات سلامت، گفت: بر این اساس، مسیر حركت بیمار و مدیریت ارجاع از سطح یك و مراكز بهداشتی تا بیمارستان فوق تخصصی طراحی و تعیین شده است و پزشك خانواده نیز می تواند مسیر ارجاع بیمارش را در نظام ارجاع در سطوح بالاتر بیمارستانی مدیریت كند. نكته قابل توجه اینكه همه ارجاعات در این نظام در بستر الكترونیك و مبتنی بر پرونده الكترونیك بیمار انجام می‌ شود.
وی گفت: این اقدامات گام اول در اجرای نظام ارجاع، اجرای سند سطح بندی درمان و نقشه ارجاع بیماران در كشور است. بر اساس لایه ‌بندی و سند سطح بندی درمان، در 10 دانشگاه منتخب، نقشه ارجاع به تفكیك بیمارستان و بیماری استخراج شده است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در راستای اجرای بند ث و ج ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه كشور و بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت در چارچوب علمی و مبتنی بر شواهد و تعامل با ذینفعان، امكانات لازم برای ارائه راهنماهای بالینی، استانداردها و پروتكل های منطقی خدمات (خدمت، پاراكلینیك، آزمایشگاه و تصویربرداری)، مراقبت ها، داروها و كالاهای سلامت بر اساس اولویت ها و معیارهای مصوب وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر تدوین شد.
وی افزود: برای تدوین این محصولات از 42 گروه تخصصی شامل اساتید معتمد، بوردهای تخصصی و انجمن های علمی و تخصصی دعوت شده كه نتایج آن تدوین 507 محصول دانشی (تعیین سقف برای 239 خدمت پر تواتر، سطح بندی 130 داروی آنتی بیوتیك، 54 راهنمای تجویز و 84 استاندارد خدمت) بوده است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: از سوی دیگر خرید راهبردی این محصولات دانشی به منظور هماهنگ‌ سازی سازمان‌های بیمه‌ گر پایه و همچنین خرید این سازمان‌ها بر اساس مبانی علمی، شواهد و تعامل با ذینفعان برای تمام محصولات دانشی كه ظرف دو سال اخیر تهیه شده بر اساس بند «الف» ماده 72 قانون برنامه ششم، ابلاغ شده است.
جان بابایی درباره تدوین سند درمان كشور، تصریح كرد: بر اساس بند «الف» ماده 72 قانون برنامه ششم هر گونه خرید و ارائه خدمت باید بر اساس سطح ‌بندی خدمات انجام شود. سند درمان كشور كه به تصویب سازمان برنامه و بودجه رسیده است و شامل دو بخش سطح بندی تخت و بیمارستان است.
وی گفت: با تدوین سند سطح‌ بندی بیمارستان‌ها، مشخص می‌شود كه هر بیمارستان بر اساس شاخص‌های جمعیتی، بیمارپذیری، اشغال تخت، نیازمندی و موقعیت جغرافیایی مشمول ارائه چه تخصص‌هایی است. بر اساس این سطح‌بندی علاوه بر تعیین تعداد و نوع تخت، به جزئیات تجهیزات سرمایه ‌ای و نیازمندی‌های پرسنلی و تخصصی تمام بیمارستان‌های كشور توجه شده است.
جان بابایی افزود: استحقاق سنجی خدمات سرپایی تا پایان امسال در همه بیمارستان های وزارت بهداشت اجرا خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه كرد: برای اولین بار در كشور بر اساس تخت، تخصص و تجهیزات سرمایه‌ای و به تفكیك بیمارستان و شهرستان سطح‌بندی خدمات انجام شده است و نیازمندی‌های توسعه ‌ای خدمات درمان تا سال 1404 تدوین شده است.
وی گفت: یكی از اقدامات مهم در راستای مدیریت منابع و مصارف و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، اجرای استحقاق سنجی است. استحقاق سنجی خدمات بستری همچون كشورهای پیشرفته در همه بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت مستقر و اجرایی شده است. استحقاق سنجی خدمات سرپایی نیز تا پایان امسال در همه این بیمارستان ها اجرا خواهد شد.
اجتمام * 9482 * 3063