كارشناس مسئول وزارت بهداشت: خودكشي خاصيت واگير دارد

مشهد- ايرنا- كارشناس مسئول پيشگيري از خودكشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: خودكشي خاصيت واگير دارد بطوريكه يكي از اقسام آن، خودكشي تقليدي است.

دكتر مريم عباسي نژاد روز شنبه در نشست 'چگونگي انعكاس اخبار مربوط به خودكشي' در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي افزود: انتشار خبر خودكشي در غياب عوامل محافظت كننده به منزله يك محرك براي افراد تلقين پذير عمل مي كند كه به اين مساله خاصيت واگير بودن خودكشي گفته مي شود.
وي ادامه داد: يكي از راهبردهاي موثر براي كاهش خودكشي، مديريت رسانه ها در زمينه نحوه صحيح انعكاس اخبار مرتبط با خودكشي است.
كارشناس مسئول پيشگيري از خودكشي وزارت بهداشت گفت: انتشار خبر خودكشي مي تواند از طريق مدرسه يا در سطح وسيعتر از جامعه يا در سطح ملي صورت بگيرد مثل خودكشي سلبريتي ها.
عباسي نژاد افزود: خودكشي رفتاري با سبب شناسي زيستي، رواني و اجتماعي است كه برخي از اين عوامل فردي و برخي اجتماعي هستند اما بخشي از خودكشي يادگيري اجتماعي است.
وي ادامه داد: راههاي ديگر كاهش خودكشي ايجاد نظام ثبت دقيق اقدام به خودكشي و خودكشي منجر به فوت، افزايش دسترسي به خدمات پايه سلامت روان و كاهش دسترسي به وسايل مهلك از جمله سموم و سلاح است.
كارشناس مسئول پيشگيري از خودكشي وزارت بهداشت گفت: از هر 100 نفر در كشور 23 نفر اختلال روانپزشكي از افسردگي خفيف تا اختلالات شديد روانپزشكي دارند و اين خود يكي از زمينه هاي افزايش آمار خودكشي در كشور است.
عباسي نژاد با بيان اين كه مهمترين پيشگويي كننده براي اقدام به خودكشي اقدام قبلي فرد به خودكشي است افزود: پارسال در ايران حدود 60 درصد موارد اقدام به خودكشي را زنان انجام داده اند و 75 درصد خودكشي ها در گروه سني 15 تا 34 سال رخ داده و حدود 50 درصد اقدام به خودكشي ها توسط افراد متاهل صورت گرفته است.
وي اظهار داشت: حدود 53 درصد اقدام به خودكشي ها توسط افراد داراي تحصيلات زير ديپلم صورت گرفته است.
مدير سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز در اين نشست گفت: رسانه ها هدايت وضعيت فرهنگي، اجتماعي و رواني جامعه را بر عهده دارند و مي توان از طريق رسانه ها از اقدام به خودكشي پيشگيري كرد.
دكتر ندا اخروي افزود: خودكشي در فروردين و ارديبهشت و نيز شهريور ماه بين دانش آموزان و دانشجويان افزايش مي يابد كه نشان از فشار مضاعف سيستم آموزشي بر دانش آموزان و دانشجويان است.
وي ادامه داد: بيان جزئيات خودكشي در رسانه ها احتمال تكرار آن را بين خوانندگان افزايش مي دهد لذا بايد تا جايي كه ممكن است از شرح اين جزئيات خودداري كرد.
1922/ 6053