شهرستان سلماس صاحب نشريه مكتوب شد

اروميه- ايرنا- رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي سلماس با اشاره به اينكه اين شهرستان صاحب نشريه مكتوب به نام 'ارويل' شد، گفت: نشريات محلي در شتاب بخشيدن به توسعه در شهرها نقش بسزايي دارند و بايد تقويت شوند.

رضا مسلمي روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رسانه ها در تبليغ اطلاع رساني به عموم شهروندان و همچنين ارائه راه حل و پيشنهاد در جهت بهبود وضعيت موجود نقش اساسي را ايفا مي كنند.
وي اضافه كرد: دوهفته نامه 'ارويل' بيشترين فعاليت خود را در بخش اطلاع رساني و مسايل فرهنگي شهرستان انجام مي دهد.
به گزارش ايرنا، هيات نظارت بر مطبوعات، با انتشار دو هفته نامه خبر 'ارويل' با صاحب امتيازي و مدير مسئولي بهزاد راه پيمايي موافقت كرد و دفتر اين نشريه نيز با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي از امروز /چهارشنبه/ شروع به كار كرد.
7156/2093