شركت هواپیمایی ایرانی به پرداخت جریمه و عذرخواهی محكوم شد

تهران- ایرنا- شعبه 229 دادگاه عمومی حقوقی تهران، یك شركت هواپیمایی ایرانی معروف را به خاطر لغو پرواز و بلاتكلیف گذاشتن شاكی پرونده (یكی از مسافران) به پرداخت 2 هزار و 280 یورو جریمه نقدی و عذرخواهی رسمی در یكی از جراید كثیرالانتشار محكوم كرد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، ماجرا از این قرار است كه شاكی پرونده در تاریخ 24 دی سال 96 بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه می كند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه می شود و تماس های وی با شركت خوانده به منظور تعیین تكلیف بی نتیجه می ماند و از آنجا كه ارز مكفی به همراه نداشته، نمی توانسته از شركت های هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه كند.
در نهایت فردی ایرانی به شاكی پرونده كه استاد دانشگاه هم است، مبلغی قرض می دهد و شاكی به تبریز عزیمت و از آنجا به منزل خود در ارومیه می رسد.
شاكی به لحاظ بحران روحی متحمل شده در تركیه، تقاضای مطالبه خسارت معنوی و مادی را مطرح می كند و نماینده شركت خوانده در جلسه دادرسی حاضر می شود اما دفاع موجهی از خود ارائه نمی كند و اعلام می دارد كه شركت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را مسترد كند اما در خصوص دلیل لغو پرواز مطالبی كه اثبات كند عوامل ناگهانی موجب این امر شده یا حتی تقصیری متوجه شركت نیست، بیان نمی كند.
در حكم شعبه 229 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مكلف هستند به تعهدات خویش پایبند بوده و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد پیمان ضامن بقاء روابط اجتماعی و اعتماد مسلمین به یكدیگر است و رعایت حدیث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگویی از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آید لذا شركت خوانده مكلف بوده تعهد خود را اجرا كند و از آنجا كه بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتكب تقصیر قراردادی شده است.
در بند دوم استدلال دادگاه مبنی بر وارد بودن خواسته خواهان آمده است: به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسلام نهی شده و ممنوع است و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است كه به مراتب اهمیت و جایگاه والاتری نسبت به مال دارد كمااینكه در احادیث مختلف حضرات معصومین (ع) مكررا تذكر داده اند كه عرض و آبروی مومن باید از گزند رفتارهای نابهنجار دیگران در امان بماند.
این حكم می افزاید: هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست كه نباید به جبران آن توجه كرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور كلی خسارت معنوی موجب تجری كسانی می شود كه در پی سركشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب بی مبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران می شود و این موضوع به صراحت در اصل 22 و 171 قانون اساسی كه میثاق ملی كشور است، در ماده یك قانون مسئولیت مدنی هم قید شده كه واردكننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت (عدم امكان كارشناسی) بنا به صراحت مواد یك، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد كه دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نكند و در ماده 14 قانون آئین دادرسی كیفری نیز دادگاه مكلف شده، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد.
در بخش دیگر این حكم تاكید شده است: آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذیرش ادعای خواهان مجاب كرده نه صرفاً نفس خلف وعده شركت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلكه بیشتر بی اهمیتی به وضعیت مسافری است كه در كشوری دیگر رها كرده و اندیشه ای در ذهن خود نمی پروراند كه چگونه وی را به وطن خویش بازگرداند. این بی توجهی نه تنها به تهیه پرواز جایگزین بلكه حتی به وضعیت تغذیه یا اسكان مسافر نیز است تا جایی كه فردی كه از جمله اساتید دانشگاهی و نخبگان این میهن است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن مجبور می شود در مقابل هر فردی دست كمك دراز كند و در مقابل بیگانگان ابن السبیل شود و شخصیت اجتماعی خود را در پس نگاه های تحقیرآمیز دیگران خرد شده ببیند.
در بخش پایانی این حكم آمده است: این دادگاه توجهاً به موارد فوق الاشاره و مفاد كنوانسیون های بیان شده و عرف مسلم بین المللی مستنداً به مواد 220، 225 و 226 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شركت خوانده را به پرداخت 140 هزار تومان هزینه سفر از تبریز به ارومیه و 380 یورو وجه بلیت بازگشت به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارده و صرفاً به منظور تشفی خاطر زیان دیده، به پرداخت 5 برابر وجه بلیت اخیرالذكر در حق خواهان محكوم و همچنین شركت خوانده را به عذرخواهی رسمی در یكی از جراید كثیرالانتشار مكلف می كند.
اجتمام*9104*1834