28 هزاردانش آموز شاهد درخوزستان مشغول به تحصيل هستند

اهواز - ايرنا - مديركل آموزش و پرورش خوزستان با بيان اينكه كيفيت بخشي به فعاليت مدارس شاهد خوزستان ضرورت دارد گفت: 28 هزار دانش آموز شاهد در 99 مدرسه خوزستان مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش ايرنا محمد تقي زاده روز دوشنبه در جمع مديران مدارس شاهد قطب يك كشور ( شامل استان هاي خوزستان ، چهار محال و بختياري و كهگلويه و برير احمد ) بيان كرد: شاخص هاي كيفي مدارس شاهد خوزستان قابل قبول است و اين مدارس در حال توسعه و گسترش هستند.
وي گفت: مديران اين مدارس بايد تلاش كنند تا با استفاده از ظرفيت هاي موجود در راستاي ترويج آرمان هاي انقلاب اسلامي و همچنين گسترش فرهنگ ايثار در بين دانش آموزان تلاش كنند.
تقي زاده با بيان اينكه شاخص مطالعه به عنوان شاخص توسعه در جوامع قلمداد مي شود، بيان كرد: معلمان مدارس شاهد بايد تلاش كنند تا فرهنگ مطالعه و كتابخواني در بين دانش آموزان شاهد ترويج پيدا كند.
وي ادامه داد: مدارس شاهد بيشتر در مقاطع ابتدايي هستند و تعداد زيادي از مدارس شاهد خوزستان در اهواز قرار دارند.
نشست مديران مدارس شاهد قطب يك كشور به همراه كارگاه آموزشي به دليل تغيير شيوه نامه مالي اين مدارس در اهواز تشكيل شد كه آموزش و پرورش خوزستان ميزبان اين مديران بود.
7158/ 6037