6 ميليارد متر مكعب آب در سدهاي خوزستان ذخيره سازي شد

اهواز - ايرنا - معاون مطالعات پايه و طرح هاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: ميزان آورد آب در پشت سدهاي خوزستان از ابتداي سال آبي(اول مهر) تا هشتم دي 1397 ، به 6 ميليارد متر مكعب رسيد در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه پارسال 1.8ميليارد متر مكعب بود.

هوشنگ حسوني زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با ذخيره سازي اين حجم آب در سدهاي خوزستان ، ميزان ذخيره سازي سدها كه ناشي از بارندگي مناسب سال آبي تاكنون بوده به رقم 13ميليارد متر مكعب رسيده است.
وي با بيان اينكه از اين حجم ذخيره سازي آب سدها تنها پنج ميليارد متر مكعب آن مفيد و قابل برنامه ريزي است و بقيه ظرفيت 'مرده' سدها است ابراز اميدواري كرد با تداوم بارندگي ها در زمستان و بهار ، ميزان ذخاير آب سدها به وضعيت مطلوب برسد.
به گفته حسوني زاده ، سد دز با آورد 1.8ميليارد مترمكعب ، بيشترين ميزان ذخيره سازي را در بين سدهاي بزرگ خوزستان داشته است.
معاون مطالعات پايه و طرح هاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ادامه افزود: هنوز سدهاي خوزستان ظرفيت 8.3 ميليارد متر مكعب آب را دارند كه با تكميل ذخيره سازي ، حجم مفيد سدهاي اين استان و سرريز شدن، به 13.3ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه بارندگي هاي سال آبي جاري برخي نگراني ها را در بخش كشاورزي و آشاميدني خوزستان برطرف كرد گفت: چنانچه بارش ها در فصول زمستان و بهار ادامه يابد در تابستان سال آينده مشكلي در تامين آب كشاورزي نخواهيم داشت.
بر اساس آمار هواشناسي خوزستان ، در سال آبي جاري ، ميانگين بارش تاكنون در استان 241ميليمتر ثبت شده در حالي كه در مدت مشابه پارسال كمتر از 80ميليمتر بود.
بارندگي مناسب سال آبي تاكنون در خوزستان 2 تالاب بين المللي شادگان و هورالعظيم و 2 تالاب فصلي بامدژ و حميدي ماهشهر را حيات تازه اي داده است.
سدهاي دز، كرخه، كارون 3، گتوند عليا، عباسپور از جمله سدهاي مهم استان خوزستان هستند.
به گزارش ايرنا پديده خشكسالي در سال آبي 97-96 كه در نيم قرن اخير در خوزستان بي سابقه بوده است تامين آب بخش كشاورزي و آشاميدني برخي شهرهاي استان را با مشكلات جدي و زيانبار رو به رو كرد.
بيشترين خسارت وارده در بخش كشاورزي خوزستان مربوط به محصول راهبردي نيشكر بود كه گفته مي شود حدود 45درصد كل مزارع نيشكر بر اثر كمبود آب آسيب ديدند.
6065/ 6037