تمركززدايي به پويايي خدمت رساني به مردم منجر مي شود

اصفهان- ايرنا- نماينده مردم نجف آباد و تيران و كرون در مجلس شوراي اسلامي گفت: تمركززدايي و واگذاري مسئوليت ها به مديران محلي پويايي در مديريت ها را به همراه دارد.

ابوالفضل ابوترابي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: تمركزگرايي كشور مانع از تصميم گيري به موقع و موردنياز در مناطق مختلف شده و طرح هاي كارآمد محلي اجرايي نمي شود.
وي بيان كرد: مديريت شهري و روستايي بايد براي خدمت رساني به مردم تقويت شود و بسياري از فعاليت هاي اجراي و تصميم گيري ها به شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مديران محلي سپرده شود.
وي با بيان اينكه تمركززدايي عملكرد مجلس شوراي اسلامي را ارتقا مي دهد، خاطرنشان كرد: بخشي از وقت نمايندگان مجلس براي رسيدگي به نيازهاي محلي مردم صرف مي شود كه اگر قدرت شوراهاي اسلامي افزايش يابد اين وقت آن به اصلاح قوانين مسائل كلان اختصاص مي يابد.
عضو كمسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طرح مديريت جامع شهري و روستايي به مجلس پيشنهاد شد، تصريح كرد: در اين طرح شرح وظايف 25 نهاد اداري از جمله تغيير كاربري ها، جابه جايي كارمندان، مجوزهاي ساخت و ساز، احداث مراكز فرهنگي و خدماتي و توسعه زير ساخت ها به مسئولان محلي سپرده مي شود.
ابوترابي با بيان اينكه براي جلوگيري از تخلف و فساد شفاف سازي اقدامات در اين طرح مورد تاكيد است، گفت : مردم براي اجراي طرح هاي محلي نقش موثري در تصميم گيري دارند و اگر بيشتر مردم نسبت به اجراي طرحي در شهر و روستاي خود اعتراض داشته باشند شوراي اسلامي بايد دغدغه مردم را رسيدگي كند.
اين نماينده مجلس تحول بنيادين در سيستم اداري كشور و سرعت در اجراي طرح و برنامه هاي هر منطقه را از مهمترين عوامل اجراي طرح جامع مديريت شهري و روستايي اعلام و اضافه كرد: تمركز گرايي در كشور و نبود اختيار براي مسوولان محلي مانع از اجراي سريع طرح هاي خدماتي و اقتصادي شده است.
وي با بيان اينكه بايد براي رفع نيازهاي هر منطقه كار به مردم سپرده شود، افزود: واگذاري تصميم گيري ها به مسئولان محلي و سازمان هاي مردم نهاد به رونق اقتصادي، كاهش فساد و پويايي مديريت اداري كشور كمك مي كند.
طرح جامع مديريت شهري و روستايي با 150 ماده به دنبال سپردن امور حاكميتي به شوراها و شهرداري‌ ها و دهياري ها است كه براساس آن 23 وظايف مندرج در اصل 100 قانون اساسي به شوراها، دهياران و شهرداران تفويض شود كه برق، آب، گاز، آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان، راهنمايي و رانندگي، محيط‌ زيست و ميراث فرهنگي به مديريت شهري واگذار مي شود.
طرح تمركز زدايي و افزايش اختيارات مسئولان محلي در سه فراكسيون سياسي مجلس بررسي و موافقت آن كسب شده كه در نوبت رسيدگي صحن قرار دارد.
/6026/7131