پیش بینی رشد 41 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در سال 98

تهران- ایرنا- مجموع منابع حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال 98 برابر یك میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یك میلیون ریال (معادل 142 هزار و 500 میلیارد تومان) تعیین شده است كه نسبت به بودجه امسال رشد 41 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رییس جمهوری امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و لایحه بودجه 1398 كل كشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد؛ نفت همانند سال های گذشته اصلی ترین منبع تامین درآمد دولت به شمار می رود.

** درآمد یك میلیون و 425 هزار میلیارد ریالی دولت از محل بخش نفت
مجموع منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی در سال آینده یك میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یك میلیون ریال (١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ریال) تعیین شده است.
بر این اساس، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز معادل یك میلیون و 370 هزار و 362 میلیاردریال ( ١.٣٧٠.٣٦٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال) و منابع مربوط به سه درصد فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز و كمتر توسعه یافته كشور 55 هزار و 20 میلیارد ریال (٥٥.٠٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال) تعیین شده است.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ كمتر از یك میلیون و 425 هزار و 382 میلیارد و یك میلیون ریال ( ١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ریال) شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده ( ١٧ ) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور از محل 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ 50 درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت اقدام كند.
این در حالی است كه مجموع منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین سه درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و كمتر توسعه یافته كشور در قانون بودجه سال 97 معادل یك میلیون و 10 هزار و 114 میلیارد و 403 میلیون ریال (1.010.114.403.000.000ریال) بود.
افزایش درآمدهای این بخش در لایحه بودجه سال 98 نسبت به قانون بودجه 97 معادل 415 میلیون و 267 هزار و 598 میلیون ریال (415.267.598.000.000ریال) یعنی معادل 41 هزار میلیارد تومان بوده است.
صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات و گاز در بودجه سال 97 معادل 959 هزار و 314 میلیارد و 403 میلیون ریال (959.314.403.000.000ریال) تعیین شده است.
سهم سه درصدی فروش نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفتخیز و كمتر توسعه یافته كشور از درآمد ها در سال 97 معادل 50 هزار و 800 میلیارد ریال (50.800.000.000.000ریال) بوده است.

** جزئیات تامین منابع هدفمندی یارانه ها از محل فروش فراورده های نفتی
در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها و در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری كل كشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه كشور، هزینه می شود.
بر این اساس، منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی 455 هزار و 969 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراك تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها 435 هزار و 135 میلیارد ریال تعیین شده است كه توسط شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی پرداخت خواهد شد.
منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات ارزش افزوده مبلغ 245 هزار و 680 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در بخش مصارف هدفمندی یارانه ها آمده است: 96 هزار و 375 میلیارد ریال برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و 15 هزار میلیارد ریال برای عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی پرداخت می شود.
110 هزار و 613 میلیارد ریال برای هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش فرآورده های نفتی (از جمله كارمزد جایگاه ها) و 41 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل پرداخت می شود.
سهم 14.5 درصدی شركت ملی نفت از محل فروش فراورده های نفتی 109 هزار و 207 میلیارد ریال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 15 هزار و 240 میلیارد ریال و عوارض گازرسانی نیز 17 هزار و 44 میلیارد ریال تعیین شده است.
11 هزار و 40 میلیارد ریال نیز برای كامزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های سی.ان.جی و 94 هزار و 50 میلیارد ریال نیز 94 هزار و 50 میلیارد ریال برای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی پرداخت خواهد شد.

** سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین می شود.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم 14.5 درصد شركت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ این قانون اقدام كند.
مبالغ مذكور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
گزارش هزینه كرد وجوه این بند هر سه ماه یكبار توسط وزارت نفت به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارایه می شود.
اقتصام**2022**2025