دانشجو معلمان دختر خراسان شمالي در فضاي مدرسه تحصيل مي كنند

بجنورد- ايرنا- رئيس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي گفت: دانشجو معلمان دختر اين مركز آموزش عالي به علت نبود فضاي مناسب در مدرسه تحصيل مي كنند.

دكتر حبيب صفرزاده روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اين مركز آموزش عالي داراي دو پرديس خواهران امام جعفر صادق (ع) و پرديس برادران امام محمدباقر (ع) است كه مركز خواهران به علت نبود فضاي كافي در مدرسه داير شده است.
وي افزود: حتي اين فضا هم اكنون نياز دانشجويان را برآورده نمي كند و از آموزش و پرورش مي خواهيم دو فضاي ديگر در جوار اين آموزشگاه در اختيار دانشگاه قرار دهد تا خللي در آموزش معلمان ايجاد نشود.
وي اظهار داشت: آموزش و پرورش اين استان سالانه يكهزار تا يكهزار و 200 معلم جديد نياز دارد كه تامين آن بر عهده اين مركز آموزش عالي است.
صفرزاده اظهار داشت: دانشگاه فرهنگيان هم اكنون گنجايش تربيت اين تعداد نيروي انساني براي آموزش و پرورش را ندارد.
وي افزود: اين دانشگاه بايد در يك دوره چهار ساله افزون بر چهار هزار دانشجومعلم جذب و تربيت كند كه هم اكنون نبود فضاي كافي اين امر را با مشكل مواجه كرده است.
به گزارش ايرنا خراسان شمالي هم اكنون 164 هزار دانش آموز دارد كه زير نظر 14 هزار فرهنگي تحصيل مي كنند و سالانه 850 تا 900 معلم از مدارس استان بازنشسته و از گردونه خدمت در آموزش و پرورش خارج مي شوند.
دانشگاه فرهنگيان براي تامين نيرو، تربيت و توانمندسازي منابع انساني آموزش و پرورش ايجاد شده است و سالانه نيروهاي زيادي از اين دانشگاه دانش آموخته و وارد مدارس مي شوند.
رئيس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي گفت: دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي هم اكنون 370 دانشجومعلم دختر و 650 دانشجومعلم پسر در 2 پرديس جداگانه زير پوشش دارد.
وي گستره پرديس اين مركز آموزش عالي را 30 هكتار دانست و اظهار داشت: براي ساخت و ساز اعتبار مورد نياز وجود ندارد و هم اكنون تنها پرديس برادران در اين فضا مستقر است و دانشجومعلمان دختر در يك فضاي مدرسه اي مشغول به تحصيل هستند.
صفرزاده افزود: زمين پرديس خواهران در مجموعه سايت دانشگاه فرهنگيان خريداري و محصور شده است اما رديف عمراني براي ساخت و ساز وجود ندارد.
وي افزود: اگر دولت و سازمان نوسازي كشور رديف اعتباري براي ساخت پرديش خواهران اين استان ايجاد كند و منابع اعتباري پايدار در اختيار داشته باشيم در مدت دو سال اين مجموعه را ايجاد خواهيم كرد.
وي اظهار داشت: براي ساخت فضاي آموزشي و خوابگاهي پرديس خواهران 150 ميليارد ر يال اعتبار مورد نياز است كه حدود هشت هزار متر مربع فضا ايجاد خواهد شد.
رئيس دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي گفت: از زير ساخت هاي متمركز اين پرديس به صورت مشترك استفاده خواهيم كرد.
در استان خراسان شمالي بيش از 40 هزار دانشجو در دانشگاه هاي دولتي، پيام نور، آزاد و ساير موسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند.
3007/ 6042