نقش فضاي مجازي در پيشگيري از اعتياد مغفول مانده است

اهواز - ايرنا - مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور گفت:اكنون جمعيت زيادي از مردم كشور درگير فضاي مجازي هستند اما از اين ظرفيت براي آگاهي بخشي در حوزه اعتياد غفلت شده است.

به گزارش ايرنا عارف وهاب زاده روز چهارشنبه در نشست هماهنگي مبارزه با موادمخدر خوزستان افزود: علم پيشگيري از اعتياد در ايران جوان است ضمن آنكه به دليل ديربازده بودن، اثرات آن بعدها مشخص مي شود.
وي ادامه داد: در بحث درمان معتادان مواد مخدر اقدامات ملموس است اما در حوزه پيشگيري در كوتاه مدت نمي توان اثرات آن را مشاهده كرد.
مديركل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در گام نخست بايد پيشگيري وضعي(دسترسي به موادمخدر) صورت گيرد در غير اين صورت در حوزه پيشگيري اجتماعي و فرهنگي موفق نخواهيم شد.
وهاب زاده با بيان اينكه بايد نرخ پوشش برنامه هاي پيشگيري از اعتياد را افزايش دهيم افزود: اكنون ميزان پوشش دهي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد 20 درصد است كه بايد به بيش از 50 درصد افزايش يابد.
وي در ادامه گفت:استان خوزستان هميشه جزو پنج استان نخست كشور در بحث پيشگيري از موادمخدر بوده است.
وهاب زاده ادامه داد: آموزش و پرورش گلوگاه بحث مبارزه با موادمخدر است و هرچقدر در اين حوزه كار شود مشكلات شيوع موادمخدر در ساير اقشار كاهش پيدا مي كند.
وي ادامه داد: تمام دستگاه ها بايد در بحث مبارزه با موادمخدر همكاري كنند و طرح هاي خود در اين حوزه را ارايه دهند تا در صورت تصويب به صورت پايلوت در چند محله و پس از نتايج مثبت در سطح استان اجرايي شود.
وهاب زاده گفت: بودجه اختصاص يافته به بحث مبارزه با موادمخدر در بخش وزارت آموزش و پرورش 750 ميليارد ريال است كه توسط وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور و اداره كل ستاد مبارزه با موادمخدر تامين شده است.
در اين نشست نمايندگاني از آموزش و پرورش، بهزيستي، پليس مبارزه با مواد مخدر ، اداره كار، دانشگاه ها و ... در خوزستان شركت داشتند.
9887/ 6037