سهم زنان از استاد تمام دانشگاه ها تنها 5 درصد است

تهران- ايرنا- استاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر سهم زنان براي استاد تمامي، در دانشگاه هاي كشور تنها پنج درصد است كه يكي از پايين ترين سهم ها در همه دنيا است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، ژاله شادي طلب روز سه‌شنبه در نشست تخصصي زن و پژوهش در محل باغ نگارستان تهران افزود: در برخي كشورها ٣٠ درصد از زنان پروفسور هستند اما بانوان ما در دانشگاه ها به مقام استادي نمي رسند.
وي تصريح كرد: البته در ٢ سال اخير شرايط ارتقاي بانوان تا حدودي آسان تر شده است؛ اگرچه زنان در دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش يا خدمت با موانعي مواجهه هستند كه لازم است وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي آنها كارهايي انجام دهد.
شادي طلب اضافه كرد: منابع پژوهشي يا پول از دانشگاه ها نمي آيد، بلكه از صنعت مي آيد. شانس بانوان براي اينكه منابع پژوهشي را به دانشگاه‌ها بياورند كم است بانوان چنين شانسي ندارند و يك مشكل جدي اين است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اصلاح قوانين بار پژوهش را سنگين و بار آموزش را سبك مي كند و اين به ضرر بانوان است.
اين استاد دانشگاه افزود: درباره پروژه‌هاي بين المللي بانوان شانس كمتري دارند؛ بانوان در مجامع بين المللي خيلي نمي توانند فعاليت كنند و يكي از علت ها غيرفعال بودن و كم بودن ارتباط آنها با دنيا است كه فرصت هاي مطالعاتي در اختيار بانوان محدود است.
وي ادامه داد: در آيين نامه فرصت هاي مطالعاتي نوشته شده كه عضو هيات علمي دانشگاه مي تواند همسر و فرزندش را با خود به خارج از كشور ببرد اما معلوم نيست اين همسر زن يا مرد است چون زنان حق عائله مندي ندارند اين حق را نمي گيرند.
شادي طلب خاطرنشان كرد: اگر دانشگاه خودش منابع مالي داشته باشد، هزينه همسر و فرزندانش را مي دهد و اين زن مي تواند يك سال از فرصت‌هاي مطالعاتي استفاده كند. اگر دانشگاه اين توان مالي را نداشته باشد، ديگر نمي تواند از اين فرصت ها بهره مند شوند.
وي تصريح كرد: نياز داريم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقررات خود در اين زمينه را بازبيني و اصلاح كند؛ بايد 5٠ درصد عضو كميته ارتقاي دانشگاه ها از ميان بانوان انتخاب شوند.
شادي طلب خاطرنشان كرد: اگر در بحث استفاده از فرصت هاي بين المللي جلوي نام همسر يك پارانتز باز كنم و عنوان همسر را به زن و مرد بنويسند زنان هم مي توانند از اين فرصت ها بهره ببرند.
اجتمام * ٧٢6٨*1834