مدرك تحصیلی در صورت احراز تقلب علمی باطل می شود

تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به وظایف پیشگیرانه این وزارتخانه در قانون مقابله با تقلب علمی، گفت: ابطال پایان نامه و مدرك تحصیلی، برخورد با تخلف دانشجو و در صورت لزوم اخراج از موارد پیشگیری برای مقابله با تقلب علمی است.

حسین سیمایی صراف روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا با بیان این مطلب افزود: در بحث پیشگیری قانون مقابله با تقلب علمی، فهرستی از اقدامات پیش بینی شده برای پیشگیری از وقوع تقلب علمی تهیه شده است كه در این زمینه می توان به تشكیل كمیته اخلاق پژوهش، برخورد با تخلف دانشجو و تخلف احتمالی استاد و همچنین ابطال پایان نامه در صورت احراز تقلب، اشاره كرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با بیان اینكه مدرك تحصیلی فرد با احراز تقلب می تواند ابطال یا منجر به اخراج دانشجو شود، اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات دانشجویان از وظایف كمیته های انضباطی دانشجویان است؛ این موضوع برای درصد اندكی كه دست انداركار تقلب شوند تهدیدی به حساب می آید؛ در مواقع ضروری اگر تقلب علمی دانشجو ثابت شود بحث اخراج دانشجو هم به میان می آید.
وی در مورد برخورد با استادان در صورت احراز تخلف، تاكید كرد: اگر استادی امانت داری را رعایت نكند به هیات انتظامی اعضای هیات علمی معرفی می شود كه از این موارد می توان به عنوان پیشگیری از تقلب علمی یاد كرد.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه ای در ایرانداك (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) برای مشابهت یابی پایان نامه ها، اظهار داشت: موضوعی كه دانشجو برای پایان نامه پیشنهاد می كند قبل از تصویب در گروه دانشگاه باید در ایرانداك برای مشابهت یابی جستجو شود.
معاون وزیر علوم ادامه داد: محتوای پایان نامه یا رساله بعد از تكمیل و قبل از دفاع بار دیگر در ایرانداك برای نداشتن مورد مشابه جستجو می شود كه در صورت مشابه نداشتن، قابل دفاع خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، اگر بر اساس جستجوی ایرانداك، مشخص شود به عنوان مثال 50 درصد پایان نامه كپی شده است دیگر این مساله قابل دفاع نخواهد بود.
وی بررسی این موضوع را یكی از وظایف دانشگاه ها در برخورد و شناسایی تقلب علمی عنوان كرد و گفت: در بیشتر دانشگاه ها این فضا ایجاد شده كه استاد، تاییدیه ایرانداك مبنی بر مشابهت نداشتن موضوع پایان نامه را از دانشجو بخواهد.
سیمایی صراف استادان راهنما و مشاور را مسئول پایان نامه ها و رساله ها دانست و افزود: این استادان راهنما و مشاور هستند كه باید با دقت در پایان نامه دانشجو، اصالت یا كپی بودن اثر را تشخیص دهند و این موضوع تا حدود زیادی توسط استاد قابل تشخیص است.
**9492** 1200**9129