جامعه براي برون رفت از بحران ها نيازمند تفكر شريعتي است

اصفهان- ايرنا- احسان فرزند دكتر شريعتي گفت: با تفكر شريعتي مي توان بصورت علمي براي برون رفت از بحران هاي در جامعه راهي پيدا كرد.

به گزارش ايرنا ،احسان شريعتي روز چهارشنبه در دومين ' همايش نو شريعي و مسائل روز جامعه ما' در تالار صائب دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان افزود : مي خواهيم از ميراث شريعتي در جهت حل مسائل مبتلا به روز فرمول و راه حل هايي بيابيم ، چرا كه راه حل هاي گذشته جوابگو نيست.
وي ادامه داد : اكنون راه حل هايي از جمله اصولگرايي و اصلاح طلبي جوابگو نيست و شايد راه سومي لازم باشد كه در همايش نو شريعتي كه سال گذشته چشم اندازهايش ترسيم شد مي توانيم به آن برسيم.
وي تصريح كرد: دوران ما نسبت به دوران دكتر شريعتي تغييراتي كرد و اين تغييرات هم در صورت بندي معرفتي مسائل است و هم در سطح جهاني و منطقه اي كه ما در سطح جهاني دوره پساها و پاياها را به سر برده ايم و اكنون در دوره پسا پساها هستيم.
شريعتي اظهارداشت: انقلاب اسلامي تجربه اي بود كه در ايران و اسلام پيش آمد و شريعتي به عنوان آموزگار انقلاب تلقي شده و او در انقلاب و نهضت ها سه چهره آموزگار، رهبر و زمامدار را از هم تفكيك كرد اما مي دانيم بين اين سه بعد تفاوت هاي فكري وجوددارد.
وي ادامه داد: نكته اين جاست آيا انقلاب اسلامي در سطح رهبران و قهرمانانشان ، همان تفكري كه آموزگارانش داشتند را تجلي بخشيده است؟ يا بين اين حرفها فاصله است؟
فرزند دكتر شريعتي ادامه داد : اگر ما راه آموزگار را به بهانه اي تغيير دهيم و در آن تحريف، تبدل و بدعت ايجاد كنيم از روزگار جفا مي بينيم و منحرف مي شويم بنابراين نو شريعتي بين اين دو وضع حركت مي كند و از طرفي چشم اندازهايي تعريف كرده كه از نظر روان شناختي مي خواهد وفادار به ميراث بماند.
وي تاكيد كرد: از نظر من تفكر شريعتي سير و منحني تحول داشته كه تا به حال مورد نقد قرار نگرفته است، دكتر شريعتي زندان در دوره پس از زندان تاكيد زيادي بر آزادي و دموكراسي و دين داشته و همچنين براي روشنفكر ، نقش مديريت اجتماعي قائل نيست و معتقد است او بايد آگاهي را به مردم منتقل كند تا از بين مردم رهبراني برخيزند و مديريت و زمام را با روشنفكري مردم انتخاب كند.
وي بازگشت به خويشتن، امت و امامان و ايدئولوژي سنت و دين را از وجوه زنده تفكر شريعتي دانست و گفت : بايد نظريه مشابهات با اين سه نظريه را بارخواني و اعاده حيثيت كنيم.
وي ادامه داد : ما كه پيرو او هستيم وظيفه داريم كار ناتمام او را ادامه دهيم او مي خواست با خروجش از ايران دو كار انجام دهد يكي تجديد چاپ مجموعه آثارش بود و سفر به لبنان چرا كه به دنبال محيط آزادي بود تا ايده هاي جديدش را پيش ببرد.
شريعتي ادامه داد :براي حل اين مسائل بايد به طرح پايداري و توسعه موزن و رشد انبوه رسيد بايد بتوانيم از بين طرح هاي تازه يك چشم انداز عملي و ممكن را براي جامعه ترسيم كنيم تا بتوانيم از بحران بصورت علمي راه برون رفتي بيابيم.
دبير علمي 'دومين همايش نو شريعتي و مسائل امروز جامعه ما ' كار اين همايش را شناسايي و تلاش براي شناسايي مسائل اصلي كه آن مسائل به لحاظ فرهنگي و هويتي سياسي و اجتما عي مسائل اصلي محسوب مي شوند برشمرد.
حسين مصباحيان ادامه داد: نو شريعتي در صدد طرح كردن الگوي فكري خود بود درحالي كه برخي منتقدان مي گفتند چرا در اولين همايش مخالفين حضور ندارند و بايد بگويم ما مي خواستيم تازه اين طرح را معرفي كنيم كه اين الگوي بديل چيست؟ و هنوز هم اين اتفاق نيفتاده است.
وي ادامه داد : در اين طيف مخالفين خيلي سرسختي با هم فعاليت مي كنند و پديده نوشريعتي به معناي وفادار ماندن به ايده هاي مركزي اين متفكر است و پيروي ساده نيست.
دبير علمي اين همايش بيان كرد : كار اين همايش را شناسايي و تلاش براي شناسايي مسائل اصلي كه آن به لحاظ فرهنگي و هويتي سياسي و اجتماعي مسائل اصلي محسوب مي شون .
وي گفت: ما در منطقه اي زندگي مي كنيم كه به بنياد گرايي معروف شده است، يك سري افرادي با ايمان وجود دارند كه خود را مي كشند كه آرمان هاي خود را جهاني كنند ، آرمان هايي كه مملو از خشونت و آدم كشي و جنايت است و اين به نام دين شناخته مي شود.
دومين همايش نو شريعتي مسائل امروز جامعه ما ' با حضور فرزندان اين متفكر و جامعه شناس به صورت چهار قسمت با موضوعات ميراث شريعتي، زمانه ما، همبستگي اجتماعي و ابداع خويشتن به بررسي تفكر دكتر علي شريعتي ومسائل روز جامعه پرداخت.
/6026/7141